New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ounona velikalwa kooxe molwoulema woshipa

Ounona velikalwa kooxe molwoulema woshipa

2021-06-01  Festus Hamalwa

Ounona velikalwa kooxe molwoulema woshipa

Ehangano lovanhu ava ve na oulema woshipa ledina Namibia Albino Association ola didilika ounona vahapu vehe na oufemba shaashi vati ovalumenhu vamwe otave likale ounona molwoshipa shavo shitoka.

Meenghundafana a ninga naKundana omukulunhuwiliki wehangano loNamibia Albino Association Joseph Ndinomupya okwa hokolola ta ti ombelewa yavo oya kala nokupewa omanyenyeto kombinga younona vahapu kave na oufemba oukwashiwana waNamibia, nomakonaakono avo okwa holola kutya vahapu vomunona ovo ove likalwa kooxe.

Ndinomupya okwa ti ombelewa yaye oya kala nokutalela po oitukulwa aishe moshilongo opo i ninge omapekaapeko kombinga yovanhu ve na oulema woshipa.

“Ounona vahapu ve na oulema woshipa kave na eedjapo domadalo shaashi vati ooxe ohava faduka po ngeenge va mono kutya okaana kaye okatoka. Onghee eshi oshi li eshongo lakula kounona ava,” ta ti ngaho.

Ndinomupya okwa ti ovakainhu ovo inava hombolwa ovo unene vamwe  va kumwa koshikumungu eshi shounona vehe na omaufemba.

Okwa ovakainhu vahapu ovo veli hanga nounona ava, ova tula ounona vavo keefani davo vene opo ashike va monene ounona vavo eedjapo dedalo shaashi ooxe ova faduka po.

Okwa hokolola ta ti ehangano lavo ohali longo noudiinini opo li kwashipaleke kutya ovanhu aveshe ava ve na oulema woshipa ova pewa omakwafo opanghalafano ngaashi nana haa pewa ovanhu aveshe moshilongo.

“Ounona vamwe ove li meendodo dopombada ve li vehe na omaufemba. Ombelewa yange okwa li ya kwafela okakadona ke li mondodo onhi-12 kwa li kake na oufemba washa. Mopaife ngaha oka mona oufemba wako noke li koshipupudilo shopombada,” Ndinomupya ta ti.

Ta ti molwonghalo ei yokuhe na eedjapo domadalo, ounona ava ihava mono oshimaliwa osho hashi pewa ounona veefiye naavo ve li veefiye naasho ve li moluhepo kepangelo.

“Ngeene okaana ka kena oufemba iha ka pewa oshimaliwa tashi di kepangelo, onghee eshi oshi li eshongo linene kovadali vounona ava unene tuu ngeenge ina iha longo,” Ndinomupya ta ti.

Ndinomupya okwa indila epangelo opo li kale tali kwafele ounona ava ngeenge tali lombwelwa kuina yokaana kutya kake na xe, opo ashike ounona va kale tava mono navo omauwa okudiilila kepangelo.


2021-06-01  Festus Hamalwa

Share on social media