New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakainhu tava longifwa okunyeka ovanhu omaliko avo

Ovakainhu tava longifwa okunyeka ovanhu omaliko avo

2022-11-01  Festus Hamalwa

Ovakainhu tava longifwa okunyeka ovanhu omaliko avo

Omukainhu weedula 34 okwa kengelelwa eshi a nyekwa omaliko aye motuwa omo kwa li a londa a ufanwa mo komukainhu mukwao eshi vati e mu heke kutya na londe.

Nakuninga oshihakanwa okwa kufwa ongodi yaye yopeke, noshimaliwa osho kwa li shi li modjato yaye. Oshiningwanima eshi osha ningwa mOshakati konima yokamba yovakwaita mexuliloshivike efimbo lokonguloshi. Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShanna Warrant Frieda Ashiyana okwa hokolola ta ti omukainhu okwa lefa otuwa ashike okwa hanga mo omukainhu umwe novalumenhu vavali.

Vati nakuninga oshihakanwa okwa li a tila mo motuwa omo ashike omukainhu oo kwa li naye e li motuwa okwe mu lombwela a londe ta ti kutya ke na eshi taningwa.

Opolifi oya hokolola tai ti okudja opo omukainhu okwa londa nokonima okwa ku filwa ombele nondjebo kovalumenhu ndele ta nyekwa oinima yaye.

Nakuninga oshihakanwa okwa fiwa momilaulu ndele ovafekelwa tava faduka po notuwa yavo itoka yoCorolla.

Opolifi oya ti ovakainhu wopaife ove li ninga navo ookalyamupombo eshi hava kala tava longifwa okunyeka ovanhu omaliko avo. Onghee oshiwana otashi kumaidwa opo shi kale sha kotoka ngeenge tashi londo meetuwa mu na ovakainhu shaashi ovalumenhu paife ohava longifa ovakainhu meetuwa davo opo va mone ovatwalelwa vahapu.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-11-01  Festus Hamalwa

Share on social media