New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakalimo vomOndangwa ve na eendjo deemiliona N$97.2 da muni

Ovakalimo vomOndangwa ve na eendjo deemiliona N$97.2 da muni

2022-07-18  Festus Hamalwa

Ovakalimo vomOndangwa ve na eendjo deemiliona N$97.2 da muni

Mayola wodoolopa yaNdangwa Paavo Amwele okwa ti ovakalimo ove na eendjo deemiliyona N$97.2 eshi ina va futa omayakulo a muni.

Okwa ti eendjo oda kwa tela mo omayakulo a yooloka ngaashi omeva, edu nosho tuu.

Onghee okwa ti elelo lodoolopa yaNdangwa ola talela eshongo linene kovakalimo ve na oshimaliwa shi li konima eshi ihava futu omayakulo oo a ufwa okufutilwa.

Edi Amwele okwe di popya Etine pefimbo eshi kwa li elelo lodoolopa yaNdangwa la ninga omutumba novakalimo womOndangwa.

Elalakano lomutumba okunghilila ovakalimo opo va ka fute eendjo davo odo dili konima shaashi eshi otashi imbi opo muni a twikile okuyandjaneka omayakulo modoolopa.

“Elelo lodoolopa yetu iha li mono oshilimaliwa okudilila kepangelo. Oshimaliwa eshi hashi futwa kovakwashiwana osho hatu longifa okuyandjaneka omayakulo modoolopa,” Amwele ta ti.

Okwa ti osha fimana ngeeenge ovanhu tava futu omeva, edu, olusheno noshotu omayakulo amwepo shaashi   elelo ola pumbwa oshimaliwa opo li dule okukala tali hambula po odoolopa.

“Ngeenge ovanhu itava futu omayakulo muni naye ita kala e na oshimaliwa shokuhambula po odoolopa,”mayola ta ti.

Okwa ti omeva oo unene e na oshimaliwa sheendjo ina shi futwa kovakalimo eshi vehe hole oku ka futa omeva avo komwedi keshe.

“Ovanhu vamwe ove na oshimaliwa shihapu shi li konima shomeva ina shi futwa shaashi ova pitifa po efimbo lile ina va futa. Ngeenge omunhu okwa pitifa po efimbo lile ina futa omeva naashi ohashi eta opo eendjo daye di kale da londa omo paife ovanhu hava kala tava nyenyeta kutya eendjo davo oda londa unene,” Amwele ta ti.

Amwele kwa ti ovanyasha ovo unene va didilikwa vehe hole oku ka futa omeva avo omanga ovakulupe hava holoka momwaalu muhapu tava ka futa omeva avo okomwedi.

Okwa yelifa ta ti muni waNdangwa ota ka eta po omukalo woku kufa ovanhu oinima yavo ngeenge omunhu ina futa eendjo daye shaashi eshi otashi tu ovanhu omukumo opo va kale ve na ohokwe yokufuta omayakulo okomwedi.

“Ovanhu ngeenge ve na oupyakadi wokufuta nava kale tava kwatafana nombelewa yetu opo tu kundafana nghee ve na okuyambidida,” Amwele ta ti. 

Pefimbo lomutumba ovakwashiwana ova pula muni waNdangwa opo va ku filwe ko keendjo davo shaashi vati oda londa unene onghee ova ti itava dulu vali okufuta eshi ve na oyuuyemo ya shuna pedu.

Ova pula tava ti muni waNdangwa na konge omukalo wokukala ta tu mine ovanhu omatumwalaka keengodi davo dopeke kombinga yokukala tava futu omayakulo omeva.

Leonard Raban weedula 62 eli omukalimo womOndangwa okwa ti otai indile muni waNdangwa opo a kale ta ku file ko ovakulupe koifuta yomeva shaashi ovakulupe ove na oyuuyemo ili pedu.

 fhalwamwa@nepc.com.na


2022-07-18  Festus Hamalwa

Share on social media