New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanhu 17 va kwatwa po mOshakati

Ovanhu 17 va kwatwa po mOshakati

2023-03-01  Festus Hamalwa

Ovanhu 17 va kwatwa po mOshakati

Ovanhu veli 17 ova kwatwa po mOmaandaxa pefimbo kwa li opolifi mOshana tai ningi oshikonga shokulwifa oimbuluma molukanda Oshoopala mOshakati.

Commissioner wopolifi moshitukulwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria okwa ti ovalumenhu va kwatwa po omwa kwatelwa ovo va kala tava kongwa kopolifi noshoyo ovo ve li moshilongo shihe li papitikilo.

Okwa hokolola ta ti oshikonga eshi osha tamekwa Omaandaxa efimbo lokonguloshi konima eshi opolifi ya kala noku lopotelwa oumbudi wokunyaka ovanhu omaliko avo wa hanya molukunda omo.

Sakaria okwa ti efiku olo opolifi oya kwatako oinima ihapu ya vakwa ngaashi oTv, eekompiuta, eengodi dopeke nosho tuu oinima ya yooloka.

“Ovanhu vamwe otwa hanga ve na oilwifo ngaashi eembele, eendjebo nomakata a holekwa koshi yeembete noha longifa oufiku ngeenge tava ka nyeka ko omaliko ovanhu,” Sakaria ta ti.

Okwa weda po ta ti efiku tuu olo konguloshi okwa li pena ovalumenhu va ninga ongudu va tema omundilo mopate tava kupula eetuwa dovanhu nomamanya noku nyeka ko omaliko ovanhu.

“Olukanda Oshoopala olo limwe lina ovanhu vahapu va ninga oihakanwa yoku nyekwa omaliko avo,” ta ti.

Okwa ti oshikonga eshi otashi twikile efiku keshe molukanda omo nelalakano okulwifa oimbuluma noku kalekapo eameno moshiwana.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-01  Festus Hamalwa

Share on social media