New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovapolifi vati ihava endelele ngee va ifanwa komikunda

Ovapolifi vati ihava endelele ngee va ifanwa komikunda

2023-03-01  Festus Hamalwa

Ovapolifi vati ihava endelele ngee va ifanwa komikunda

Ovakwashiwana momikunda otava nyenyeta kombinga yovanambelewa vopolifi ovo va ti ihava fiki pefimbo ngeenge va lopotelwa oimbuluma, oyo efimbo limwe hai kala inene ya kwatela mo nomaadipao nominyeka kwa homatiwa. 

Vati ngeenge opolifi ya dengelwa ongodi kombinga yomunhu a tuwa nombele ohava lombwelwa kutya ka pena otuwa yokufika ponhele opo pa ningilwa oshiningwanima.

Omukwashiwana umwe womoshitukulwa shaHangwena okwa hokolola ta ti meumbo lavo okwa li mu na omunhu a tuwa nombele ashike opolifi oya kwata oule weevili nhatu opo i kale ya fika ponhele poshiningwanima opo. “Opolifi eshi ya fika oya hanga nale nakuninga oshihakanwa e li mekungu lohonde ta kondjo nomwenyo,” ta ti.

Omukwashiwana mukwao naye okwa hokolola ta ti omafimbo amwe ohava kala peendingosho pe na ovanhu a nyika oshiponga e na oshilwifo ashike nande opolifi nai dengelwe oha i fiki kwa laata.

Komufala wopolifi moshitukulwa shaHangwena Commissioner Elizabetha Sibolile okwa ti oshiwana nashi kale tashi lopotele ombelewa yaye ngeenge itashi mono omayakulo elixwapo okudilila kopolifi.

“Aame omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaHangwena onghee oshiwana ngeenge shi na oupyakadi na shi shivifile ombelewa yange opo ndi kale nda kandula po omukundu ou,” ta ti.

Komufala wopolifi mOshikoto Commissioner Teopoline Kalompo-Nashikaku okwa ti eshongo leetuwa dopolifi ina di wana osho shimwe hashi dulu okueta opolifi i kale ya fika poimbuluma kwa laata unene tuu komikunda. Nashikaku okwa weda po ta ti komikunda dimwe oku na eepate diii onghee naashi oshi li oshi etifi shopolifi i kale ya fika poiponga kwa laata shaashi opate iii. Eshi a kwatafana naKundana omupedu minista woikwameni neameno lokeengamba Daniel Kashikola okwa ti ouministeli owa didilika omhumbwe yeetuwa ina di wana koitaashi yopolifi unene tuu komikunda. “Otwa kundafana opo tu kale twa landa eetuwa dopolifi neudo moshimaliwa shomutengenekwafaneko,” Kashikola ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-01  Festus Hamalwa

Share on social media