New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Pizo yakusabota hala baituti ba 12 000 babasalifelwi

Pizo yakusabota hala baituti ba 12 000 babasalifelwi

2019-06-03  Nuusita Ashipala

Pizo yakusabota hala baituti ba 12 000 babasalifelwi

OSHAKATI – Baituti mwa mutulo wanaha basabisa kuli bakashomaeta batu babañwi kuli basike babota mwaliketisa zetaha, kasamulaho baituti ba 12 000 nebasikalifelwa kwasikolo kikatengo kakalifela baituti kakazibahala ka NSFAF. Baituti mwa mutulo wanaha nebacauzi sina mone baezelize baituti mwanaha kaufela. Baituti nebacauzi kuzwa mwa Ongwediva kuya kwa ofesi yasikiliti sa Oshana mwa Oshakati, ili kone bailo tambeka liñolo labona la linonge ku mubusisi wasikiliti sa Oshana Elia Irimari. Bamakande nebakile babiha kuli baituti ba 12 000 habana kulifelwa, haiba muuso hauna kuimulula katengo ka NSFAF kakatailisizwe masheleñi alikana bolule bamyanda isilezi kamashumi amane kaliliñwi (N$641 millions). Baituti nebabulela kuli buiketelo bokangile katengo ka NSFAF bukalumela baituti ba 12 000 mwamakululu.

Baituti nebalaezi hape kuli Likwambuyu wa Liluko la Lituto Zepahami ni Bupangapanga Itah Kandji-Murangi atuhele musebezi kabuyena, mi nebamu akaleza kuli usweli kucala toze yakauhano hala baetapili babaituti. Baituti nebafile muuso kuisa mafelelezo akweli ya Mbuwana kufa kalabo kwalitaelo zabona. “Haiba kusina kalabo luka laela kuhulula famusebezi kwa likwambuyu walituto zepahami, lukaeza cwalo patalaza. Baituti hape baitukiselize kukwenuhela liketisa zanaha zasilimo sa 2019 haiba litaelo zaluna inge lisa alabwi hande kalizazi leli filwe,” muyemeli wabaituti Michael Mwashidange nabulezi mwaliñolo la linonge. Pili asikabala liñolo nabuzize kuli baituti ba 12 000 bakatalima tuso kai. “Luinzi mwasabo kuli kiñi sesika ezahala kwabaituti ba 12 000, kakuli halulati kufetuha masholi, balekisi balino zekola, mahule,” nekubulezi Mwashidange.

Baituti nebakupile hape katengo ka NSFAF kutuhela “sialuluti” hala baituti. Nebakupile katengo ka NSFAF kuli kange baituti bane bakungulezwi kwatuko sapili, babali kwalikolo zakwamukunda ni babali kwalikolo zasicaba famayemo aswana. “Baituti baswanezi kungiwa famayemo aswana, mañi ni mañi uswanezi kufumana kusina sobozi. Masheleñi azwa kubabalifa mutelo, kimali aluna, kacwalo basike balueza kasobozi,” Mwashidange nazwezi pili kubulela. Irimari nasepisize baituti kuli liñolo la lipilaelo likaya kwaliofesi zeswanela.


2019-06-03  Nuusita Ashipala

Tags: Oshana
Share on social media