New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sakaria: Aalumentu nayo iihakanwa yomahepeko

Sakaria: Aalumentu nayo iihakanwa yomahepeko

2023-06-19  Max Heinrich

Sakaria: Aalumentu nayo iihakanwa yomahepeko

ONGWEDIVA - Eyitaalo lyokutya aalumentu ohaya indhindhimikile omaudhigu pamikalo dhontumba dha sheywa nokuniwe eyitaalo kutya omulumentu iha lili osha puka nayi.

Moshigwana shoka sha tala ko  aalumentu ongomitse dhoofamili osho wo aakwatelikomeho naagameni, aalumentu ihaya popi kombinga yomahepeko taya ningilwa oshoka oya tila okuyolwa. 

Oye na uumbanda ya talike ko kutya yo omavaya nolundji ohaya ikutha ashike oomwenyo.

Shi ikwatelela kukomufala Naftal Lungameni Sakaria gwopolisi yaShana, ngashiingeyi uuyuni owa lunduluka naalumentu oyendji ohaya ningilwa omahepeko, noye li iihakanwa yokwiikutha omwenyo oshoka itaya vulu okupopya omaupyakadhi gawo. Moshigongi naakwashigwana sha li sha ningwa momukunda Oshandumbala, Sakaria okwa lopota kutya aalumentu aakokele ya konda omimvo 80 okuza momukunda moka oya ikutha oomwenyo nuumvo.

“Oshikumithi okuuva omuntu gwoomvula ndhoka ta imangeleke, shoka osha yela kutya  otaya hepekwa. Iiningwanima mbika otayi ulike kutya ope na epuko lyontumba,” Sakaria ta ti ngaaka.

Sakaria okwa ti aalumentu mboka yomimvo 80 okuuka pombanda otaya imangeleke oshoka otaya tongolwa kaakulukadhi yawo nokoyana momagumbo.

“Aalumentu ihaya pewa iikulya ya gwana momagumbo. Aakulukadhi noyana ohaya tegelele aasamane ya ze mo momagumbo opo ya lye nawa omwiha,” Sakaria ta ti ngaaka.

Ta gwedha po kutya aakulupe ohaya ningilwa omambandameko ya gandje iimaliwa yawo yopenzela, unene tuu kaatekulu yawo, nolundjilundji iimaliwa yawo yopenzela ohayi yakwa po.

Sakaria ta ti olundji oluvalo ohalu tongola aavali, taya kala ya gamwa kugumwe nokutonda omukwawo.

“Aavalwa oyendji oye na onkalo yokugama kooyina naashika ohashi vulu okweetela aalumentu ya kwatwe komadhiladhilo gokwiidhipaga,” Sakaria ta ti.

Sakaria okwa lombwele aalumentu ya ninge ekwatathano nombelewa ye ya konge omakwatho uuna taya tongolwa nokuhepithwa momagumbo.

Omuhungimwenyo omukuluntu mopolisi yaShana, Monika Erasmus, okwa ti olundji aantu ohaya idhipaga molwomaupyakadhi ga yooloka, ngaashi omikithi osho wo omahepeko guukashikekookantu.

“Za mokalungu ee to popi uupyakadhi woye. Aantu otaya pwiikine ee taye ku pe omakwatho. Konga omakwatho okuza kaahungimwenyo, inamu ikutha oomwenyo,” Erasmus ta ti ngaaka.


2023-06-19  Max Heinrich

Share on social media