• June 26th, 2019
Login / Register

Seli kweli Sibbinda isina mezi


Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Bayahi ba Sibbinda, ili ye inzi libima ze mashumi asilezi kuzwa kwa Katima Mulilo mwa sikiliti sa Zambezi, bapila mwa mayemo maswe kakuli sebato eza kweli inge basina mezi. Ba New Era nebalemuhile kuli kusaba teñi kwa mezi kutiswa kikutepelela kwa kukashiwa kwa mezi mwamukokolombwa wa ba NamWater ili oisa mezi kwa sibaka sa matakanyani kuzwelela kwa Katima Mulilo. Bao babali mwa likayamana kungelezi minzi kaufela mwa Sibbinda, ofesi ya silalanda sa Sibbinda ni sipatelanyana. Kanako ya cwale sicaba baka mezi kwa pompi yesebelisa mulilo wa lizazi, ili ye luilwe kimuyahi wa Sibbinda. Kono pompi yeo haikoni kufa mezi kwa sicaba kaufela, mi cwalecwale pompi ipalelwa kupompela mezi mwa tanka. Mi kalibaka leo muña yona unungekile pompi kwa paipi yezwa mwa mubu iliko batu baka mezi. “Mulemuhe kuli kipompi yesebelisa mulilo wa lizazi, kacwalo batu bana nikuyema mubamba nikulibelela kuli kufutumale, kona baka mezi. Kono mazazi a kutata kakuli luitingile feela kwa kampompi kaka nungekilwe kwapaipi yetuna. Linako zeñwi mezi ataha feel kahola yabulalu yabusihu,” nekubulezi membala wa sicaba. Ba NamWater nebasepisize kuli bakabeya pompi yekatusa kuekeza kukasha mezi kono kutisa cwale hakuna ze ezizwe. Mubeleki wa NamWater mwa Katima Mulilo, Martin Santambwa, nabulelezi ba New Era kuli baziba butata bo mi banze basebeza katata kulika kufumana tatululo. “Lupatehile kueza lipatisiso kufumana kuli kiñi mezi hasafiti kwa sibaka sale. Lusweli kuzwelapili kupompa mezi kono kubonahala kuli hafiti kwa Sibbinda. Lika zebonahala zeswanasina kupuya nelulitatuluzi, butata bone buli kwa kambe yasipokola kwa Mpaca nibona nelubutatuluzi. Matanka ane atezi hahulu niona nelu akutisize fafasi kuli kukone kuba nikububa hande kwamezi, kono kubonahala kuli mezi asamata kabunya kuli ayofita kwasibaka sale,” nabulezi.
New Era Reporter
2018-06-11 09:35:16 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...