New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shituwa SSS a e liteelwa kookalyamupombo

Shituwa SSS a e liteelwa kookalyamupombo

2022-07-20  Festus Hamalwa

Shituwa SSS a e liteelwa kookalyamupombo

Osekundofikola yaShituwa mOshitukulwa shaHangwena oya ponokelwa kookalyamupombo Etivali efimbo lokeengulasha lwopotundi 03h30 ovo va teyaula omakumba nokuvaka po omaliko ofikola mwa kwatelwa oimaliwa keemuma.

Oinima ya yakwa po eekompiuta nhatu, oshimaliwa N$3 500 noshoyo eengodi dopeka dovanafikola nhatu odo kwa li di li mombelewa yomukulunhufikola.

Pofikola opo opa hangika ashike omukeleli womaliko umwe e li mokakuma oko ke li poshivelo shofikola yee kakwa li a hangika nondjebo.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaHangwena omupedu Commissioner Zacharia Amakali okwa hokolola ta ti ovafekelwa vatatu ova ya meni, va londa oluumbo lofikola.

Okwa ti ovafekelwa ova ya mombelewa yomukulunhufikola ndele tava teya okakefa yoimaliwa omo ha mu kala oshimaliwa osho ha shi futwa kovanafikola shomuhandjo.

Okwa hokolola ta ti ovafekelwa ova kufa mo yo oshilimawa shimwe osho kwa li shihe li mokakefa.

Vati eshi omukeleli womaliko a uda ovanhu tava pomola mombelewa yomukulunhufikola okwa enda a yuka kombwelewa, ashike umwe womookalyamupombo okwe mu mona ndele tava faduka po, va yuka momilaulu naimwe yomomaliko ofikola

Opolifi oya ti ovafekelwa ina ve shipondola vali okuteya ooshikefa shoimaliwa shaashi va piyaanekwa komukeleli womaliko.

Okudja opo omukeleli womaliko okwa lopotela opolifi noshoyo omukulunhufikola.

Kapena omufekelwa a kwatwa po nomakonakono opolifi otaa twikilile.

Omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena Isak Hamatwi okwa ti eefikola domOhangwena oda ninga oihakanwa yokuvakwa shaashi ovakeleli vomaliko ova di nika eshi ihava kala ve na eendjebo.

Okwa ti ota ka ninga omutumba noovena vomahangano ovakeleli vomaliko opo ku kundafana kombinga yoshikumungu eshi shovakeleli vomaliko vehe na eendjebo ngeenge ve li moilonga noshoyo okukala va yandja omadeulo elixwapo kovakeleli vomaliko.

“Ohandi ka kwashipaleka kutya ovakeleli vomaliko otava kapewa eendjebo komahangano avo shaashi ka shi li mondjila eshi hava longo vehe na eendjebo,” Hamatwi ta ti.

Okwa weda ta ti eefikola dimwe oda kula nai onghee ina di pumbwa okukala dina omukeleli womaliko umwe.

 Hamatwi okwa kunghilila ovakwashiwana opo longele kumwe nopolifi mokukala tava lopotele opolifi ngeenge va hange ovanhu tava va ke meefikola.


2022-07-20  Festus Hamalwa

Share on social media