New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Sikolo sa zabupangapanga mwa Zambezi sineulela sicaba

Sikolo sa zabupangapanga mwa Zambezi sineulela sicaba

2020-07-13  Staff Reporter

Sikolo sa zabupangapanga mwa Zambezi sineulela sicaba
Top of a Page

Marythar Shimwe

KATIMA MULILO – Sikolo sa Zabupangapanga sa Zambezi, nesi pangezi babeleki ba sona mamasiki mi nesi file amañwi kwa katengo ka sikiliti sa Zambezi ili akafiwa kwa sicaba. 

Muzamaisi wa sikolo Richard Kambinda, naize mamasiki alikana 3 780 aezizwe, mi alikana 1 030 nalumezwi kwa sikolo sa zabupangapanga sa Rundu. Amañwi alikana 903 nafilwe kwa baituti kwa sikolo sa zabupangapanga mwa sikiliti. “Lufa mamasiki amyanda iketalizoho kwa sicaba mwa sikiliti sa Zambezi, ni amyanda iketalizoho kwa sicaba mwa sikiliti sa Kavango ya Upa,” nabulezi. Nazwezipili kutalusa kuli: “luketile likolo ze cwale ka Bito, Kasheshe, Kasavi, Nfooma, Isize ni Mavuluma kuli lifumane mamasiki akafiwa kwa babeleki. 

Hamohocwalo ni babeleki kwa ofesi ya tuto ya Katima Mulilo. Ye ki nako ya kuikabela zeluna ni zona, ni zibo kuli lube ni kabelo mwa twaniso ya kakokwani, ili kao kanako ya cwale kanze kaekezeha mwanaha.” Naize sikolo sa hae si ikutwa kuli sina ni tukelo ya kutusa, ki kafo nebafile neulo. Nabulezi hape kuli: “Lulumela kuli sicaba hasitina mamasiki sikona kuisileleza hamohocwalo ni balatiwa babali bukaufi. Ki kalibaka leo luikutwa kuli limembala za luna za sicaba ze shebile lina ni kusilelezwa, kakuli babañwi haba kwanisi kuitekela mamasiki.” 
Muzamaisi uikutwa kuli kakuba sikolo sesina ni lisebeliso, baikutwa kuwabelwa kuluha ni kuaba mamasiki. Hana amuhela neulo mubusisi wa sikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu, naize kuzwa makalo akakokwani ka Covid-19, batalimani ni butata bobutuna hala sicaba sesi sa ikemi kwahule. 

“Seo mu nifa ki tuso kwa batu baluna babashebile. Batu babañwi babuza kuli kiñi haluna ni kufumana mamasiki; kiñi halusa fiwi lico? Mamasiki akona kumisileleza, ee mutokwa lico, kono mamasiki aka mi sileleza. Kwa baituti babanze basebeza katata lwa itumela, mi lu milakaleza hande, luzwelepili kutapa kwa mazoho ni kuikema kwa hule,” nabulezi.


2020-07-13  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page