• July 23rd, 2019
Login / Register

Simataa ukupa likeleke kulwanisa bubangoki


OTJIWARONGO – Likwambuyu wa Mañusa ni Zwelopili ya Bulyambombola, Stanley Simataa ukupile likeleke mwa naha Namibia kuswalisana ni muuso mwa kulwanisa bubangoki, ili bobu bonahala kuipa maata mwahala sicaba mwanaha Namibia kaufela. Simataa nabulezi manzwi awo kanako yakukwalula simubuso wayalesi ya keleke ya masabata mwa Otjiwarongo viki yefelile. Simataa naize kukwalulwa kwa wayalesi kukabapala kalulotuna mwakubupa naha nikunanula buikumuso bwa yona. “Lika ze Zwelapili zakulwanisa basali ni banana, kuekezeha kwakutokwa lizwalo mwahala sicaba, kusaba ni masisi hala bupilo bwa batu, kaufela ze lisupa kwa sicaba sesitokwa tiululo. Likeleke, likhuta ni ni tutengo cwalo bana ni kuswalisana ni muuso mwa muhuwo wa naha wakuzusulusa sicaba saluna sesise silatehezwi ki likute,” nekubulezi Simataa.

Nabulezi hape kuli muuso usweli kusebeza katata mwakuzwiseza pata litaba zabulyambombola ili kuli sicaba sa naha Namibia sifumane mañusa kabunolo. Naize kukwalulwa kwa wayalesi kikalabelo yende hala mulelo wo. Nalumbile keleke ya Sabata kakalabelo yeo mi nasusuelize likeleke zeñwi kungela fateñi mutala. “Niikutwa kuwabelwa, kubona kuli keleke ya Sabata ialabezi hande kwapizo yamuuso, isi feela hala kuisa mañusa kabunolo kono mwataba yakuzwiseza pata tuto, ili teñi keleke ya Sabata nekile yaba hala batateki,” nekubulezi likwambuyu. Keleke ya Sabata neli yazeñwi yakukwalula likolo mwanaha Namibia, sihulu mwasikiliti sa Zambezi mo keleke ikile yakwalula sikolo kwa Ikaba upa wasikiliti mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela kasilimo sa 1934. Likolo zeñwi zelishumi kazepeli nelikile zakwalulwa, kono kasilimo sa 1943 kaufela azona nese likwalilwe. Kono mwalilimo zacwale keleke senze ikutela mwalilimo hane itiile hahulu mi sikolo sa masabata nesikwaluzwi mwasikiliti sa Zambezi kasilimo sa 2015. Keleke hape iluwile katengo kaka zibahala ka Adra ili kakatusa babashebile mi kapatehile kutusa naha kaufela. Kwanda siteshini sa Otjiwarongo keleke ya masabata ina ni liteshini zeñwi mwa Windhoek, Keetmanshoop, Gobabis ni Rundu, mi nebaize kanako yakukwalula wayalesi ya Otjiwarongo kuli balela kukwalulwa liteshini zeñwi mwa naha kaufela.


Aron Mushaukwa
2019-02-11 10:00:11 5 months ago

Be the first to post a comment...