• June 6th, 2020

Sitata saVenduka kuna mwena komagano aga ana turapo AR


Windhoek - Mukurona pamberwa zositata saVenduka Robert Kahimise katente asi kapi nalimbururako asi ndango zositata zina kara noyiruganeso mokutura magano nagenye aga vana kugazara wombunga zaAR kupitira momukurona gwawo Job Amupanda, ogu kageve nombudi asi age kuna kugazara kukakara mukurona gositata saVenduka mvhura ozo. Kahimise katente asi oyo kapisi yovanamberewa vakumburureko yahepa kugwana nkumbu kovakwawo ava vakara nawo aso vanapolitika yipo vagave asi ngapi vana kugazarako komagano ogo. Ame kapi nina kara nonkumbu nkenye kononkango daJob Amupanda. Ame kapisi munapolitika. Ame kwapange sirugana nsene ono hara nkumbu zende kovanapolitika vakwawo, yimo ngos ana kutanta Kahimise apa kavamupulure posiruwo oso kavakere nepongo lyokugava nombudi.

Amupanda paveta kageve asi age takakara mukurona gositata ntani neyi navhura kukarugana mvhura ozo. Age kageve nye evhu lyomodoropa, mambo, mema ntani egano nye ogu naka gava yirugana kwava vanapili yirugana yiyo nye oyo ana tura asi yokuhova kurugana. 

Age simpe katente asi ngakapaturura evango lyaRamatex omu mudwaro govaporosi woitata ngavaguhonzo, vakombakombi ntani vasingi mahauto  nayinye oyo vahepa nye kuyirugana kevango lyaRamatex. Ose tatu kahagekesapo yokumbesitera mudwaro ponze zosirongo. Ose kuna kumona asi egano lyokupaturura Ramatex twahepa kulirugana yipo turetesepo yirugana kovantu vetu , yimo ngoso ana kutanta Amupanda.

Amupanda simpe katumine mbudi konompitisili asi vahepa kufuta mukuli gwawo gomema morwa apa ngavatameka awo sirugana mema gawo tavagapata. Nonkambadaro asi vagwane nkumbu kwaAmupanda,Dimbulukueni Nauyoma ntani George Kambala kuhamena uhameni wawo kombunga zaSWAPO kapi kayitompokere morwa kapi kavalimbwilire komapuro ogo katuvatuminine pomuntu mundinda gwendi.


Selma Ikela
2019-09-26 08:05:36 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...