New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tava likola okapuka momifitu… Tave lipunguluka nomayoka , eenghoshi nenota lamemememe

Tava likola okapuka momifitu… Tave lipunguluka nomayoka , eenghoshi nenota lamemememe

2023-02-21  Festus Hamalwa

Tava likola okapuka momifitu… Tave lipunguluka nomayoka , eenghoshi nenota lamemememe

Nonande ovakwashiwana va ka likola okapuka ova hokolola kutya otave lipingafana noilyani ngaashi omayoka neenghoshi, otava ti eshi itashi va shunifa monima shaashi oilonga ei otai va kwafa oku eta omboloto poshitaafula.

Otava ti neudo ova pandula eshi ku na okapuka kahapu shaashi ohava likola eeshako dihapu dokapuka. 

Ovanhu va dja komikunda da yooloka ovangudumana momukomukunda Amarika moshitukulwa shaMusati tava li kola okapuka nelalakano lokukondjifa ondjala noluhepo.

Ovakwashiwana vamwe ohava ongo eenhanda moixwa omanga vamwe ohava di komaumbo avo efiku keshe. Okwa didilikwa kutya e li olo efimbo oshiwana hashi di komakule tashi ka konga ouxupilo woku li kola okapuka.

Okapuka oha ka li kolwa oshali mokashana ke li moshikandjohoololo shaTamanzi, onghee oha ku kala ku yadi.

Laimi Shigwedha a dja kOtamanzi okwa hokolola ta ti oluhepo nondjala osho shimwe she mu twala aka li kole okapuka shaashi okwa hala okuka landifa meedoolopa ye a mone oshimaliwa shokuyambidida ounona vaye. “Onda pandula eshi neudo kuna okapuka kahapu. Mefiku limwe ohadi dulu oku li kola mo eeshako nhee,” ta ti.

Okwa hokolola ta ti okapuka oke holike unene eshi ovanhu vahapu have uya momwaalu muhapu okulanda okapuka omanga vamwe ohava lande kahapu opo va dule okukalandifa natango. 

“Okapuka ka kapu oku li kola, ouna okukala u li moixwa efimbo lile wa petama.  Onda ninga noipute keenyala eshi nda tu wa komakiya,” Shigwedha ta ti.

Iitila Sem okwa ninga omafiku a heyali e li momufitu ta li kola okapuka, no kwa hokolola ta ti ove li meshongo la kula shaashi moixwa omu na omayoka noifitukuti ya nyika oshiponga.

“Ngeenge hatu li kola okapuka ohatu mono omayoka. Ohatu nangala moutenda twe va dika moixwa, ongula ngeenge kwa sha ohatu mono omifinda domayoka ta dingonoka noutenda,” ta ti.

Sem okwa ti Etatino manga ve li momafitu ova mona eengobe da ponokelwa konghoshi, ongobe imwe va ti oya lika po konghoshi oyo.

Okwa weda po ta ti kashipu okukala momufitu shaashi kamu na sha omeva mo kamu na omakwatafano opangodi. Ta ti ashike ohava lande omadini omeva kovakwashiwana vamwe ovo ohava kala tava landifa omeva.

fhamalwa@nepc.com.na

 


2023-02-21  Festus Hamalwa

Share on social media