New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tava nyenyeta eshi tava indikwa va landife mepandaanda pOnhuno

Tava nyenyeta eshi tava indikwa va landife mepandaanda pOnhuno

2023-02-22  Festus Hamalwa

Tava nyenyeta eshi tava indikwa va landife mepandaanda pOnhuno

Ovalandifi hava landifa momapandaanda pOnhuno otava nyenyeta eshi vati tava tewa ponhele opo hapa londekelwa koutaksi, vati tava taatawa kelelo lodoolopa yaHelao Nafidi.

Ova hokolola tava ti ohava dengwa kovakeeleli vomaliko vati va tumwa kumuni waHelao Nafidi noshoyo okunyekwa oinima yavo ei tava landifa.

Umwe womovakainhu a landifa omapungu okwa lombwela Kundana ta ti vati ngeenge va nyekwa oinima yavo ngaashi oikulya, ohai ka liwa po kovanailonga vamuni.

“Konima yoivike ivali okwa li nda nyekwa evela lange lomapungu ashike eshi nde ke li futilo ko N$500 onde li pewa mu na omapungu avali omanga omapungu 34 okwa li a kufwa mo,” ta ti.

Okwa yelifa ta ti konima ngeenge ova nyekwa oinima yavo muni oha pula opo va fute oshimaliwa N$500 shehandukilo.

Omukainhu umwe okwa weda po ko ta ti ova tungilwa omatala kumuni ashike oku li kokule, ko ihaku kala ovalandi. “Fyee itatu i ko komatala shaashi kaku na ovalandi.

 Ponhele apa hatu landifile ope na ovalandifi vahapu shaashi ohapa kala pehadi ovanhu ngeenge tava di meelefa ile tava kongo eelefa,” ta ti.

Eshi a kwatafana naKundana, mayola wodoolopa yaHelao Nafidi Darius Shaalukeni okwa ti elalakano lokutataa ovanhu tava landifile pOnhuno olo kukelelwe oiponga shaashi ponhele opo ohapa lyatelwa ovanhu keetuwa ngeenge tava landifile popepi nopate.

Shaalukeni okwa ti mexuliloshivike okwa lopotwa omukainhu a xulifa konima eshi a lyatwa kotuwa pondingosho opo kwa li tava landifile okapana.

“Natango omudo wa dja ko okwa lopotwa omukainhu a lemana eshi a lyatelwa kotuwa pOnhuno pefimbo kwa li ta landifa omapungu popepi nopate, onghee osha nyika oshiponga ngeenge ovanhu tava landifile ponhele opo,” ta ti.

Shaalukeni okwa ti naashi osha eta opo muni a kale a tungila ovanhu omatala okulandifila opo va kale tava landifa va manguluka.

Okwa weda po ta ti kukeshe omunhu ta nyekwa oinima yaye ndele oikulya yaye oya lilwa mo na kale a lopotela ombelewa yaye opo omunhu oo a katukilwe onghatu.

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-02-22  Festus Hamalwa

Share on social media