New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Trans-Kalaharib ge ǀkharisi omkhâisensa ra hui!nâ

Trans-Kalaharib ge ǀkharisi omkhâisensa ra hui!nâ

2023-09-05  Paheja Siririka

Trans-Kalaharib ge ǀkharisi omkhâisensa ra hui!nâ

Sîsengu tsî !Nari!oabadi Ministeri, John Mutorwab ge ge mî, ge ǂoa ge wekheb !nâ ǀAeǁgams di beros Trans-Kalaharib sîsenxasigu beros dis tawa ge mî, nēti ī berosa nēpa ǁkhowa-ams di ǂâibasens, ǂharuguba !khōdana tsî omkhâisens ǂnamipe a ǀaweǁguisa daoǁgaua sîsenǂuis ai !ammâihe hâsa, !gōsase Namibiab, Botswanab tsî Suid-Afrikab !aroma. 

Mutorwab gere mîs ge, !nari!oabadi !aromab nē daoba kaise ǀgaisa !âsa ra ǀhurusa ǀkharib di omkhâisens !aroma, !gōsase khoen tsî xūna !khaiba xu !khaib ǁga ī-ūs !harib ai. 

Trans-Kalahari daob mûǂams (TKC) ge !nonagerexa ǂâibasensa !khōǂgā hâ tsî ǁkhāti !amǂgāsa proxramgu SADcs, SACUs tsî NEPADs digu tsîna.

 “2007-î kurib !nâb ge ǁnāti ī ǁnâuguxoaǁguiba ge xoa!gaohe, sîsenxasib ai!gûs !aroma Berosa ǀAeǁgams !nâ ǁkhowa-ams diba,” tib ge Mutorwaba ǂoa ge wekheb aib ge ǂhanusise nēti ī ǀasa berosa gere ǁkhowa-am soab ai gere ǀgonǀgon!gao. 

3 ǀHōǂgaeb 2003ǁî kurib dis ai gu ge !nari!oabadi !ereamxasiba tani hâ ministern, Botswanab, Namibiab tsî Suid-afrikab dina ǁnâuguxoaǁguiba !Gomenǁgams !nâ ge xoa!gao, ǂâisa omkhâisens ai ǂnûihâse tsî nēti ī beros di ǁkhowa-amsa nî ama kaise. 

Suid-Afrikab ministers !nari!oabadi dis, Sindisiwe Chikungas ge nē ǁaxasib tawa ge mî, nē sī!nâs !khōǁôagus tsî ǀgui !gâi!gâibasensa ūhâs nē kharib omkhâisens !aromas xa go !gâi!gâ ǁkhā kaihesa tsî da hû-ǁarebese ǀkhariba ra tsâǀkhā ǁgoaǂuide oresa nî hōbasa. 

“!Nari!oabas ge a ǁâǂkhō ǀhûhâsise tsî sâuǁkhāsib omkhâis tsî ǀomkhâis !aroma. 

Nēs ra sada khoen hîa ǀkharib !nâ hân tsî nauna hâ a !oabadi !nâ-ū nēpa xu naupa sī ǁkhās !ēsa mā tsîs nēsa ǂâuǀoasasib !nâ hâ !nari!oabadi ose !hōgu di sâuǁkhāsigu ǀomkhâisa nî !hâumâi amaga,” tis ge ge mî. 

Chikungas ge noxopa a mîs ge, nē !gaeǁares nî kōǁnâhe ǁkhā aiǁgause Afrikab !Nā!nuis Mario!nâ ǂHarugub !Âba ībasa. 

Botswanab !nari!oabadi ministeri tsî ǁkhāti TKCs di aiǂnû-aob, Eric Molaleb ge ge mî, ǁîb ra ǁkhoresa îb ga tā nēti îxa tsî !gâi !aromadi !aroma hâ daobas ǂhanuo!nâ ǂharugun di !ēs ase mûhe tsî ǂhâbasa tama ǁaxasiuna kharib !nâ a ǂgâxa-ūsa. 

ǀKharisi !amǂgās… Trans-Kalaharib sîsenxasigu beros ge ǂhanusise ǀAe-ǁgams !nâ ǂoa ge wekheb Fraitaxtsēs ai Suid-Afrikab ministers Sindisiwe Chikungas(ǁareǀkhāb ai), Sisengu tsî !Nari!oabadi Ministeri, John Mutorwab tsî aiǂnû-aob TKCs dib Eric Molale hân xa.

 


2023-09-05  Paheja Siririka

Share on social media