New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Trifain Shipo la yandja oikulya komaumbo e li 10

Trifain Shipo la yandja oikulya komaumbo e li 10

2021-07-01  Festus Hamalwa

Trifain Shipo la yandja oikulya komaumbo e li 10

Festus Hamalwa

Ehangano lokuyandja omikuli loTrifain Shipo ola yandja oikulya komaumbo e li 10 omoshikandjohoololo shaEtayi, moshitukulwa shaMusati.

 Oikulya ei ya yandjwa oukutu voufila, eendoxa deeshi, omaadi okulya, nosho tuu oipumbiwa ikwao ya wedwa po yomomaumbo. Oikulya ei okwa li ya tambulwa ko pambelewa kukansela woshikandjohoololo shaEtayi Hans Haikali, omo a popya ta ti okwa pandula ehangano eshi la kufa etokolo opo li yambidide oshiwana shomoshikandjohoololo shaye.

Haikali okwa ti omaumbo aa a pewa oikulya okwa li a didilikwa e li momhumbwe, omo ovanhu va kale nokuuya kombelewa yaye tava kwena ondjala. Okwa ti efiku keshe pombelewa yaye ohapa kala ovanhu ve li momwaalu uhapu tava kongo oikulya.

“Ohandi indile natango moshiwana opo shi yambidide ovakalimo vomoshikandjohoololo ava ve li tava mona oixuna ve li momhumbwe yoikulya,” Haikali ta ti. Oikulya ei ya yandjwa oi li pongushu yoshimaliwa N$10 000 kumwe. Mwene wehangano loTrifain Shipo okwa ti oku na oshisho noshiwana ashishe eshi shi li momhumbwe, onghee ota twikile nokukala ta kwafele ovanhu ava ve li momhumbwe yoikulya.

Okwa denga omufindo ta ti ovanhu nava kale tava kwatafana nombelewa yakansela yopashikandjohoololo ngeenge ve li momhumbwe yoikulya opo a kale a ninga omalongekido nghee e na okukala a kwafela oshiwana.

Aveshe va pewa oikulya okwa li va pandula unene eshi va mona ekwafo loikulya.


2021-07-01  Festus Hamalwa

Share on social media