New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vakansela kuna kuwapukurura evhu lyawo

Vakansela kuna kuwapukurura evhu lyawo

2020-03-19  Obrien Simasiku

Vakansela kuna kuwapukurura evhu lyawo

Omuthiya – Ndango zodoropa zaOmuthiya ngesi pwantani kuna kuza nye vakawapukurure evhu lyomodoropa lyakara po erf 53, evango lyenene eli vana kumona asi vahepa kulihetakanesa. Apa tuna kuhuyunga ngesi evango eli kuna kara asi pwato yiruganese nkenye nampili nonzira deedi pwato kuna karapo tupu kasitra kokanunu. Evango eli kwakara vahana kulikulika nomvhura dakapita morwa kapi ava kara noyimaliwa yina gwanene omu nava futa ava vatungapo ntani asi vawapukurure evhu moomu yawapera. 

Kwedi kwapuko mukwatelimo godoropa pamberewa, SimonNghuulondo katente asi vakansela pomuhowo vahepa kuwapukurura evhu eli, litunde omu lina fana, ngesi kuna kudigopa mokutara asi kupi nomutura nonzira nopayipi domema nanayinye ngoso morwa omu tupu vatungapo. 

Mokugwedako navenye ava yina gumu navavapukurura, ntani wowo vana kara asi tavavafutu. Ekonokono hambara tulirugane mvhura zina puko, nye egano lyangoso kapi lyazire moyirugana. Morwa yeyi nye nahowo kutunda yepiro yimaliwa mvhura ezi zina puko. 

Nghuulondo simpe katente asi vanagangesefagona ntani vantu wokulikarera ngayivaguma eyi, morwa awo kwakara pevhu eli tuna kukakonakona ngesi. Morwa mukaro nye gwangesi, awo kwakara vatatu pevango limwe tupu-makura twahepa nye kuvapura asi yilye ogu natufutapo morwa awo navenye vatatu kwakara pevango limwe tupu ose kapi tatu vhuru kufuta navenye. Yimo ngos ana kutanta mukwatelimo pamberewa zaOmuthiya. 

Age simpe katente asi vakansela unene navakafuta ava vakara asi pepi nononzira, napa ngaga pita mema, nomulihu domema ndi evango nye eli lina kara asi vakansela vana hara kutungapo Yuma. 
-osimasiku@nepc.com.na 


2020-03-19  Obrien Simasiku

Tags: Oshikoto
Share on social media