• August 15th, 2020

Vantu wokusika ko 44 kun kuna vazedilire modoropa zaOshikango


Ohangwena ruha roukanguki  mukurona gwawo John Hango katente asi awo kub akara novantu 44 ava vana tura mevango lyokundindilira pevango eli vatlisapo lyakara modoropa zaOshikango. 

Vantu wokusika ko 191 kwavatura pevango lina lyokundindira kutunda tupu apa twatameka nokambumburu aka kocovid 19, omu muna kara asi wokusika o 147 vavagusamo mevango lina. Age simpe katente asi mokukwama veta zepangero, katente asi kunba kara asi vaNamibia veli ndi vava vakara asi nonombapira dina kulikida asi kuvhura vakare mosirongo veli vana pulisire vatungemo mwina sinano somazuva gokusika ko n14. Kukwama nye asi ngapi omu vana kupindukira yimo ana kutanta ngoso. “ Dogoro papa wokusika ko 147 awo vasikisamo mazuva gawo 14, ano ava nye wokuhupako 44 simpe kuna kara mekeverero.  Morwa kunakara asi vantu vahepa kukara pevango mazuva 14, ose kapi twakara asi evango lyetu likare asi enunu dogoro papa. Age kumwe nokugwedako asi navenye ava vakona kona kapi vavagwana asi vana kara noka,mbumburu aka kokorona virus.  Yina kara mulyo asi vantu kukara pevango eli mazuva 14, makura awo tavavakona kona nkenye ezuva yipo vatare asi tava gava nkenye efano lyokambumburu aka ndi hawe, yimo ana kutanta ngoso Hango. 

Mukurona ogu goukanguki kapandwire epangero lyopontambo zosirongo asi morwa awo kwagana yiruganeso nayinye eyi yakere asi yohepero.
Ohangwena kunakara nomavango gatatu aga vana tura asi vantu vangesi vakarepo moEngela, Eenahana ntani moOshikango.


Victoria Kaapanda
2020-06-18 09:17:10 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...