New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vatano vana kugazarera kuhokona evhu ngesi simpe mononkwate

Vatano vana kugazarera kuhokona evhu ngesi simpe mononkwate

2021-05-06  Loide Jason

Vatano vana kugazarera kuhokona evhu ngesi simpe mononkwate

Loide Jason

Wokusika ko nomurongo ntantu navatatu ntani vatatu vanona gona ava kavakwete morwa kuzonagwisa muporosi mokusikisamo yirugana yendi kava kamonekere komupanguli moKatutura kompanguro sivike kasipwireko moutatu. 

Nye kuna kumoneka asi ava 28 kavavapwagesere nokuvapa marondoro, ano ava nye vatano awo simpe kuna kara nye monomango omu simpe vana kundindira ekonakono lyovaporosi. 

Sihorokwa nye sowo 28 vagazarerwa, kavasirundwilire dogoro mo 18 Pembagona omu simpe yina pumbwa makona kono, ano ava nye vatano awo kuna kara simpe modorongo omu navayavapurakena mo 8 Kudumonkuru omu vana kuna tarurura momunene kuhamena vanonagona kavakwete. 

Mokukwama nombapira tuna mono dina kutunda kompanguro, vagazarerwa ava mepuko ntani pwahana veta nkenye kavanyokere ndi kavaperepo momunene mokusilika muporosi gwaNamibia apire kurugana yirugana yendi. 

Simpe kuna kumoneka asi vantu ava kava kere kuna kuzuguma muporosi nomamanya rambangako nekehauto lyendi, omu kava silikire muporosi gaha gusapo yipereki eyi, eyi vaturapo pwahana asi paveta momukunda horowero gwaTobias Hainyeko konyara yivike yivali yina pitipo. 

Ogu kankondopekere ekwato lyovantu ava kuna kara mukurona govaporosi mositata Abraham Kanime ogu katente asi wokuhokona evhu kavawizire kumwe nomakatana, yihupuro ntani nayimwe ngoso ava ruganesa mokutunga eyi kayitwarederere asi siponga komuporosi ndi asi vaporosi. 

Kanime katente asi kapi nazamo unene kuhamena sihorokwa sangesi morwa kuna kara nye sipanmgura kompanguro. 

Age, nampili ngoso, katente asi kakukere hena mbunga zonene ezi kaziwire komberewa omu vana kuvatera ndi kugava mbatero kovakwawo. 

Vagazarerwa ava kavavakwete morwa kuna kuhara kureta magano gokupira kufumadeka veta eyi yina kara asi aw okapi tavayitarere. 

Mukurona govaporosi wositata katente asi wokuhakata evhu kavavapere marondoro siruwo sosire, omu vavatantera asi vahagusa veta momawoko gawo, nye awo yiyo vatwikira ngorooro ngoso mokuhokona evhu.


2021-05-06  Loide Jason

Share on social media