• July 12th, 2020

Wabulalu uswalelwa Corona mwa Namibia


Mubihi wa Mutende    

WINDOKO – Liluko la Makete viki yefelile neli zibahalize kuli lipatisiso lizwelapili, kasamulaho muyahi wanaha Germany naswalezwi kakokwani ka Corona, ili kutalusa kuli babase baswalezwi butuku bwa Corona mwanaha seli babalalu. Likwambuyu wa makete Dr Kalumbi Shangula naize muuna walilimo zemashumi asilezi kasilisiñwi, natilo esha mwanaha la 13 Lyatamani kuzwelela mwanaha Zimbabwe, ili mone afitile teñi la 4 Lyatamani, kuyozwelela kwatolopo ya Amsterdam mwanaha Netherlands. Nekusika zibahazwa kuli nasebelisize fulai mañi. Muuna nakile alobazwa mwasipatela kasamulaho akubonisa lisupo za Corona.

“Mali ahae nangilwe nikulumelwa kwakutatubwa, mi butuku sebuyo swaliwa. Usiala akungulezwi kwatuko kono umwamayemo sakata. Liluko la makete lipatehile kueza lipatisiso hala batu bane bangungani nimutu yoo, ili kuli bakungulelwe kwatuko nikutalimela lisupo zabona,” nekubulezi Shangula. Viki yefelile Namibia nekile yaswala pili butuku bwa Corona, kasamulaho muuna ni mufumahali wahae kuzwelela mwanaha Romania, bane bafitile mwanaha mwaviki yapili yakweli ye, kuyo zwelela kwanaha ya Qatar nebaswalezwi butuku. “Kanako yacwale hakuna muyahi wanaha Namibia yaswalezwi butuku, mi hakuna mafu atisizwe ki Corona,” Shangula nakile ahatelela.

“Kupuzo kiyakuli bayahi banaha Namibia kaufela baswanela kulatelela litaelo zebafilwe, kanako yaputako yanaha yene zibahalizwe ki Mueteleli wanaha la 15 Lyatamani. Batu basusuezwa kuambuka kuba mwasikundi, kutapiwe kwamazoho kamulola nimezi akenile, kuambukwe kuiswalaswala kwalipateho, mi muambuke kuba bukaufi nibatu babakula. Lisupo zetuna hahulu zakakokwani ka Corona kikucisa mubili, kuhotola, nikusa buyela hande. Kwanda kuzibahaza nako yaputako mwanaha, muuso uezize zeñwi kusileleza kuambalakana kwakakokwani ka Corona, zecwale ka kukwalela kukena mwanaha kwabatu babazwa mwalinaha zecwale ka China, Iran, South Korea, United Kingdom, USA ni Japan.

Katengo kasikwama sanaha kasulile masheleñi alikana bolule bamwanda kabamashumi amabeli ka amane kutusa kulwanisa kakokwani, ili kase kabulaile batu babalikana likiti zelishumi kaze talu lifasi kaufela, mi babafitelela 300 000 sebayambuzi butuku. Muuso hape ukwalile likolo kaufela mwanaha kufitela la 14 Lungu, mi mikopano mwabuñata ihanisizwe, ili kalulo yene itisize kuli mukiti watukuluho uyemiswe. Lifulai kuzwelela Ethiopia, Germany ni Qatar nizona neli kwalilwe kamazazi amashumi amalalu.


Staff Reporter
2020-03-23 08:42:51 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...