• July 17th, 2019
Login / Register

Windoek ni Katima Mulilo bakena mwa tumelelano ya zwelopili

Languages, Silozi
Languages, Silozi

Aron Mushaukwa Katima Mulilo Muleneñi wa Windhoek ni Katengo Katolopo ya Katima Mulilo neba nyatezi tumelelano mwa tolopo ya Katima Mulilo labubeli, ili ye bata ku ankufisa zwelopili hal’a litolopo zepeli. Tumelelano, ye kanga lilimo ze ketalizoho, ibata ku mbweshafaza libaka za likutwano mwa likalulo za misebezi ni kubupa mubelekelo omunde, kusileleza silalanda ni kuolela masila, tuso mwa misebezi ni kuikabela zibo, hamoho cwalo ni tuso ya lisebeliso. Hana bulela kanako ya kunyatela tumelelano, Meya wa Windoek Muesee Kazapua utiselize kuli tutengo to tubeli tuna ni likalulo zeswana zeñata, mo tukona kuituta ni kumbweshafaza. Uekelize kuli baswanezi kulimbulula likalulo zabutokwa zeo litokwa kumbweshafazwa. Kazapua usupile taba yakubuka musebelezo omunde kuba yona ya butokwa hahulu, yeo ilukela kutalimiwa mwa nako ya tumelelano. Ubulezi kuli kuekezeha kwa batu baba se bapila mwa libaka zalitolopo ki butata bo tukengo twa litolopo zepeli tutalimani ni bona, sihulu hal’a milelo ya zwelopili. “Taba ye isundile hahulu Windhoek kakuba muleneñi ni pilu yalitaba zalipisinisi. Kacwalo lulumela kuli kubupa musebelezo omunde mwa tolopo ya Katima Mulilo hakuna feela kutisa lika fakaufi kono kuka fukuza taba yabatu yakututela kwa Windhoek ni litolopo zeñwi zetuna,” kwa talusa Kazapua. Maikuto ahae nazamaelela ni a Meya wa Tolopo ya Katima Mulilo Georgina Mwiya-Simataa, ya tiselize kuli tumelelano ye ikatusa katengo katolopo kukona kufita familelo yelelilwe mwa Harambee Prosperity Plan ni NDP5. “Niluna lulumela kuli swalisano ye ikatisa miselo ye ipitezi hala kuli luzwele pili mwa litaba zalipisinisi-nyana ni mwa milelo ya Harambee, NDP 5 ni Pono 2030. Halu kakanyi kuli tumelelano ye lunyatela kachenu ikakona cwalo kuzwiseza pata silikani sesili teñi hal’a sikiliti sa Zambezi nisa Khomas,” atalusa. Le kila labubeli litolopo zepeli likena mwa litaba zatumelelano, kakuli kasilimo sa 2008, nekukile kwa nyatelwa tumelelano yene felile silimo sa 2013. Kazapua una ni maikuto akuli tumelelano yenca ye, ikatisa miselo ye minde. “Luswanezi kubona kuli kutwano ye izwela pili kakuba ya silikani sesi beleka, ni kubona kuli milelo kaufela ya petwa ni kutalelezwa mwa likezo za mapurojekiti awela mwa tumelelano,” atalusa.
New Era Reporter
2017-08-28 11:00:34 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...