Situpu sa musali bukaufi ni likululu la Trans-Caprivi

Home Front Page News Situpu sa musali bukaufi ni likululu la Trans-Caprivi

John Muyamba

Rundu-Situpu sesisinyehile samusali yasikazibahala, sesi-akalezwa kuba mwahali alilimo zemashumi amabeli kapa ze mashumi amabeli kazepeli, nesifumanwi bukaufi ni mukwakwa wa chebechebe wa Cuma, libima ze mianda yeketalizoho mbowela wa likululu la Trans-Caprivi.

Musizana wa lilimo ze mashumi kasilisimwi ya nalwalela likota mwalinako za 13H00 Lasunda ki yanapunyehezi situpu seo. Ki situpu sabubeli kuzwa kusenesifumanehile mwa silalanda sesiswana. Situpu sapili nesifumanwi libima zesafiteleli zepeli kuzwa kusabubeli kweli yefelile. Samakalelo nesifumanwi mbowela wa Ndama wa likululu la Trans-Caprivi kala 14 Lyatamani, mukwa oneuyemisize maifefe tolopo ya Rundu kafoo bayahi ba akaleza kuli pulao iswanela kuba ya likezo zabunkunu. Babaliziba bataluselize ba mutende wa New Era kuli ba akaleza kuli musali nabulaezwi zamilyani. Batalusa kuli, lilama zemwi zamubili nelisikaswalana mi libonahala kuli neliyengunuzwi kibankunu, babasebelisa lilama za mubili wa kamunu bwa buloi, kono mapokola bali lilama zetondahala liakalezwa kuli nelicilwe ki likokwani ni libatana.

“Kakuya kamayemo asitupu, kuakalezwa kuli, musali nashwile mazazi alishumi akwamulaho kono akuna sesikonilwe kufumaneha fenekufumanwi situpu. Situpu sikayopazulwa kubatisisa sesitisize lifu,”kwa talusa Deputy Commissioner Willie Bampton. “Situpu sapili nesikile sapazulwa, kono nesibolile ni kuli lilama zecwale kameto ni zemwi zebunolo-nolo neselichilwe kilikokwani. Butata bwasitupu sesisinyehile kibwakuli, kutata ahulu kukona kufumana sesitisize lifu, kacwalo hakubunolo kukona kuziba kapa mutu nabitelezwi kapa kunatiwa pili asikatimela kale,” Deputy Commissioner ataluseza ba New Era.

“Bulo nebukwanile situpu kaufela, kusabulela sona se sacwanuňu fa, sifateho kaufela sichilwe kibulo, mi kubonahala kuli linja nizona likabezi kwamakupo anasiyezi,”a ekeza kutalusa. Hakuna mutu ya nabihilwe kuli wa tondahala mwa silalanda, kacwalo mapokola bakupa limembala zasicaba kutalusa haiba kuna ni muzwale wa habobona ya natondahezi, kukona kutusa kwalipatisiso.

“Batumuke-butata kibwakuli basizana babamwi bazwanga mwamalapa ni kuyoina kusili nako yetelele. Mabasi nibona kikalebatwaela likezo zabona zakuyanga kusili mazazi-zazi mi ababilaeli, kono halube nisepo yakuli lukaba nibatu babakabe babatunguluzi,”kwa talusa Bampton.