New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalandithi yomomapandaanda konooli ya sholola

Aalandithi yomomapandaanda konooli ya sholola

2021-02-04  Victoria Kaapanda

Aalandithi yomomapandaanda konooli ya sholola

Aanangeshefa aashona yomomapandaanda oshowo yamwe yomomatala gaShakati oya ti, onkalo yomalandithilo itayi ende we nawa.
Oyendji Omandaaha oya li ya gandja omanyenyeto gawo kutya, oongeshefa itadhi ende we ngaashi dha kala. Taya popi kutya, oyu uvite ko kutya omukiithi gwoCovid-19 ogo tagu dhana onkandangala meshuno monima lyomangeshefelo, ihe oya hala epangelo lyiindope mo.
Omulandithi gwiikulya momatala kwa li, gaShakati Aina Nangombe moonkundathana naKundana okwa ti, onkalo oye mu dhigupalela. 

Nangombe komatala okwiihuluko omvo gwayi muNovomba sho a hekelemo ehanduke, oshoka ongeshefe itayi ende nawa. ”Tse mboka hatu landitha iikulya, otwa dhengwa twaluluma. Aantu ihaya landa we momapaandanda oshoka oyena uutile wocorona, yo natango oyuuvithwa kutya ohayi zi pomahala gatya ngaaka, onkene Iikulya yetu, ihayi landwa we,”ta ti ngaaka. Nangombe tahokolola ta ti, shoka shemu sholiltha opo ashulithepo omangeshefelo, okwa li a mono ashike  iimaliwa  mbyoka halongitha okuteka ositoka ye, ihayi zimo we.

Omunangeshefa gwiikulya aalinditha oomvula heyali, okwa ti, shoka okwa li shemu thiminike akataleko iimaliwa kwa li agongela koombanga, opo atsikile omangeshefelo ge, neyinekelo kutya pamwe tashi ende nawa. “Onkalo ndjika oyetu thiga iikaha yo wala, no tayi tsikile okututhiminika. Otwa dhengwa twa lila. Mboka ye li komatala ngaashingeyi omolwa kaana nkene, ashike emanepo lyethimbo, kaakuna eekasitoma,” ta popi  ngaaka. Nangombe okwiindile kepangelo ta ti, kehe ngoka ashunithwa monima komukithi gwocorona, ngeno apewa oongunga dho kutsikile oongeshefa dhawo, oshoka Kayena sha we iimaliwa. 

“Momagumbo otatu silemo ondjala, otwa hala tuka kambadhale natango,  pamwe nuumvo hwepo, oshoka iipotha otayi ende tayi shuna pevi, pamwe omukithi tagu tipo hwepo,” Ta indile.

Nelago Titus, ngoka halanditha mepandaanda lyondjila onene okuya kUupindi okwa ti, kopate oheya ko, omolwa onkalo oyo tayi muthiminike, amone po N$10 yokulanda omweelelo esiku ndyoka.
“Otwa yola naantu, ngoka ekushi oye ngaa ha vulu okukalanda, ihe esiku ndyoka ngele ina pu enda omuntu ekushi, oto shuna ashike niilandithomwa yoye kegumbo,” Titus ta popi ngaaka.

Titus  okwa ti, ngele omukithi nguka itagu ti po hwepo, nenge gu hulepo, oshi li oyendji momagumbo otayaka silamo ondjala. “Otuna iinakugwanithwa oyindji, ihe ohayi kandulwapo koshimaliwa hashi zi miilandithomwa muka. Ngele onkalo osho tayi tsikile ngeyi, Namibia otaka hulapo, oshilongo shika osha kwatelwapo kaanangeshefa ya kehesiku,” ta ti ngaaka. 


2021-02-04  Victoria Kaapanda

Share on social media