New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalongwa ye vulilthe po300 mompumbwe yomizalo dhosikola

Aalongwa ye vulilthe po300 mompumbwe yomizalo dhosikola

2021-11-24  Victoria Kaapanda

Aalongwa ye vulilthe po300 mompumbwe yomizalo dhosikola
Top of a Page

Onkalo yaalongwa kaaye na omizalo dhosikola, posikola Onaisaati moshitopolwa shaHangwena, otayi ende tayi ndhigupala, sho alongwa ya tameke okutinda kosikola. 

Gumwe gwomaalongi posikola mpoka Hilma Sackaria okwa ti, aanona ye vulithe po300 posikola kaye na omizalo dhosikola dhiihwa po, omolwa uunyengwi oshowo oluhepo.

“Otwa kala noku kambadhala okukumagidha aavali ya zaleke aalongwa omizalo dho sikola dhiihwa po, ashike oyendji otaya nyenyeta kutya keya na iiyemo, onkene itaya vulu okugwanitha po omizalo dhaanona yawo,” ta hokolola ngaaka.

Sackaria ta ti, nonando osikola okwali ya tula po omilandu kutya, aalongwa oya pewa ashike sigo esiku lyontumba ya kale ya zala omizalo dhiihwa po, nelalakano lyoku tsa omukumo aakaluntu, shoka okwali wo sha shololitha aalongwa.

“Aalongwa okwali ya tameke taya fawula ootundi, netompelo anuwa sho kaye na omizalo dhiihwapo,” omulongi ta popi ngaaka.

Ta ti, otashi yematitha, oshoka mboka kaayena omizalo ndhihwapo, oye uvite kutya inaya faathana nenge kayethike pamwe naamboka yena, nonando mboka yena omizalo dhiihwapo otaya yalulwa mosikola ayihe.

Aalongi posikola mpoka Onaisati otaya indile aasinamutimahenda, opo ya yambindhindhe aalongwa mboka noomizalo dho sikola oshowo iilongitho yosikola.

Kehe omunona okwapumbwa elongo, ihe oteli mono uuna eli mosikola.

Onkalo yili ngaaka otayi shololitha aalongwa, no monakuyiwa yaka thigepo oosikola.

Omulongi ngoka okwa popi kutya yamwe kayena oongaku, ihe shoka itashi shololitha ashike ihe otashi vulu wo oku eta omikithi mo kati kaanona.

“Onkalo otayi yemateke nokweetitha olukeno.  Oomwenyo dhetu onga aalongi nadho kadhi kala ndhili dhina ombili ngele ta tu longo, sho twa tala aanona yetu yeli monkalo yili ngaaka,” ta ti ngaaka.

Natango okwafatulula kutya onkalo ndjoka ohayi nkundipaleke wo omandhilandhilo gaalongwa, kaaya kale ya itulamo meilongo lyawo.

Sackaria okwati, osikola ya wo otayi ka pandula kehe ngoka taka yambindhidha okugwanithapo oombumbwe dhaalongwa  yawo. – vkaapanda@nepc.com.na


2021-11-24  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page