New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Akwenye: Epangelo oli na eendjo da-CoW

Akwenye: Epangelo oli na eendjo da-CoW

2022-01-14  Festus Hamalwa

Akwenye: Epangelo oli na eendjo da-CoW
Top of a Page

Omupopiliko welelo loshilando shaWindhoek (COW) Harold Akwenye okwa ti epangelo oli na oshimaliwa eendjo deemiliyona N$90 shomayakulo ngaashi omeva nolusheno ina shi futwa okudja omudo wa dja ko.

Akwenye okwa ti epangelo ola futa ko ashike eemilliyona N$12.

Okwa hokolola ta ti epangelo okwa li la ninga eenghundafana nelelo laWindhoek opo ovakalimo hava di komalukanda va kale tava longifa omeva oshali molwonghalo yombuto yoCovid-19, ashike epangelo ola dopa okufuta oshimaliwa shomeva.

Edi Akwenye okwe di popya meenghundafana a ninga naKundana Etine eshi a hokolola ta ti elelo loshilando shaWindhoek otali ka xulifa po okukala tali yandje omeva oshali kovakalimo hava di komalukanda ayeshe moWindhoek.

Okwa ti okutameka ketameko laFebuluali ovanhu otava ka tameka okufuta omeva shaashi muni oku na oshimaliwa shihapu shi li konima inashi futwa.

Akwenye okwa ti eepomba edi di na ovanhu inava hala okufuta omeva otadi ka patwa shaashi okwa didilikwa ovanhu vamwe kave hole okufuta omeva.

“Eshi ovanhu va kala hava longifa omeva oshali muni okwa didilika ovakalimo vahapu hava kala tava hepifa omeva, omanga vamwe ohava kala tava teyaula po eepomba neepaipi domeva,” Akwenye ta ti.

Okwa ti omeva komalukanda ohaa kala ashike e li pedu taa kunguluka omanga ovanhu vamwe ova ninga eengeshefa dokukosha eetuwa tava longifa omeva oshali.

Onghee Akwenye okwa kunghulila oshiwana opo shi kale tashi lopotele eembelewa davo kombinga yovanhu tava ningile eepomba damuni ominyonena opo va kale va katukilwa onghatu yopaveta.

Okwa weda po ta ti elelo otali ka pata eepomba dimwe edi da teyaulwa po kovanhu shaashi otadi hepifa omeva. 

“Ovanhu ve na oupyakadi wokufuta omeva nava kwatafane nombelewa yetu opo tu kale twa kundafana navo nghee ve na okukala va kwafelwa,” Akwenye ta ti.

Okwa kunghulila oshiwana opo shi kaleke po oshilando sha yela efimbo keshe nokukala yoo vali sha kotokela omindilo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-14  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page