New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ame kandi shi omulodi – kakala keshi wange

Ame kandi shi omulodi – kakala keshi wange

2022-04-20  Festus Hamalwa

Ame kandi shi omulodi – kakala keshi wange

“Onda lundilwa kutya vati ondi na omakakala nomalimalima mobashu yange, kandi na mbili vali komwenyo, onda uda nai shaashi onda nda lundililwa oulodi. Ovanhu vopolukanda letu paife ova tila nge shaashi vati ohandi li ovanhu.” 

Osho Abner Aron weedula 57 a hokolola nghee sha enda opo vati a tameke oku lundililwa oulodi. 

Okavideo taka tambulafanwa komalungula otaka ulike nghene Aron ta tanguna naToivo Nghitotelwa oo taku hokololwa kutya omufita wongeleka imwe yoshiveva ili mEenhana. Eenhangu vati oda holoka konima eshi Nghitotelwa a dipaa ekakala la djala onyoka mofingo, olo a hanga la londa pekende leumbo laye.   Mokavideo omo, Aron okwali ta ulike a handuka, ta pula kutya omolwashike Nghitotelwa a dipaa okaana kaye kokamati. 

Ashike pefimbo Kundana a talela po olukanda olo, Aron okwa ti ye haye mwene wekakala, okwali ashike ta ningi omashendjo. 

Aron okwa hokolola ta ti okwa handuka eshi ovakwashiwana ve mu kwata okavidio ndele tave ka andjaneka komalungula kutya vati omulodi a kula molukanda lavo.

Okwa ti konima yoivike ivali polukanda lavo opa dipawo ekakala landjala onyoka mofikola kumushiinda shaye eshi a hanga ekakala la londa pekende leumbo laye omanga kwa li telikosho.

“Onda uda ashike ovanhu tava weelele tava denge ekakala nokonima onde keu ya po handi pula mwene weumbo kutya oshike tava dipaa ekakala lihe na eshi la ninga,” Aron ta ti.

Okwa ti okudja opo okwa ninga omashendjo ta ti kutya ekakala olaye ye ta tameke ta tuku nakudipaa ekakala. “Okudja opo ovanhu ova kufa ko omashendjo oo kwa li ha ndi ningi kutya ekakala ola nge onghee paife ovanhu ova dja po vaka tandaveleka ouyelele woipupulu moshiwana kutya vati ame omulodi a kula e na omakakala nomalimalima,” Aron ta ti.

Okwa ti okwa li a lombwela ovanhu opo vaka tale mo mobashu yaye ngeenge omu na omakakala nomalimalima shaashi ovanhu ova kala tava ti natango mobashu yaye omuhadi omakakala.

“Ngeno okwa li ndi na oshimaliwa ngeno ohandi twala ovanhu va lundilange komhangu opo ndi dule okuva futifa. Onghee ohandi indile ouministeli wouyuuki opo u kale waya mo moshikumungu eshi shaashi edina lange ola kakekwa moshiwana,” Aron ta hokolola.

Okwa weda po ta ti ota kaya komhangu yelelo laUkwanyama opo li dule okukala la ninga omakonakono moshikumungu eshi.

Toivo Nghitotelwa oo a dipaa ekakala eli kwa li lili pekende leumbo laye, okwa hokololela Kundana ta ti okwa li a kumwa unene eshi a mona ekakala lili pekende leumbo laye landjala oshilanda shonyoka mofingo. “Onde li dipaa, ndele handi lixwike po shaashi okwa li nda tila neenghono okumona ekakala landjala oshilanda lili peumbo lange,” Nghitotelwa ta hokolola.

Okwa ti konima yoku dipaa ekakala, Aron okwe uya peumbo laye te mu ningile omatilifo eshi vati a dipaa okaana kaye kokamati (ekakala). ta ti kutya naye oku na okufya ngaashi naana a dipaa ekakala laye.

“Otwa tameka hatu tanguna fiyo ha ndi mukwata okavidilo oko ke li malungula eshi kwa li ta popi kutya ekakala olaye,” Nghitotelwa ta hokolola.

Pefimbo Kundana a ninga eenghundafana novakalimo vopolukanda Oukango, ova hokolola tava ti ekakala olo olikulu lopolukanda lavo, nola kala leva lulila. Tava ti okwali hali va ningile ominyonena ngaashi okulya po omaai eexuxwa davo, okukala la londa pombada yomaumbo avo oshoyo okukala talii momaumbo avo tali kongo oikulya meembiya.

Elenga mwene woshikandjo shaEenhna Efraim Weyulu Hamalwa okwa ti keshe omunhu oku na oufemba wokukwatafana nomhangu yelelo loUkwanyama ngeenge ta lundilwa opo omhangu i dule okukala ya ninga omakonakono.

Hamalwa okwa ti Aron naye ota dulu oku kwatafana nombelewa yaye kombing yoshikumungu shaye. “Ovanhu nava xulife po okukala tava kakeke omadina avakwao moinima yoipupulu ihe na oushili shaashi osha puka okulundila omunhu kutya omulodi,” Hamalwa ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-04-20  Festus Hamalwa

Share on social media