New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Anuwa otaya li aantu nuuzigo

Anuwa otaya li aantu nuuzigo

2019-07-19  Staff Reporter

Anuwa otaya li aantu nuuzigo

¦  Omutoolinkundana 

ONGWEDIVA –Opolisi mOmusati oya tameka okutoola aafekelwa koogumwe noogumwe sho ya dhenge noku ehameka aalumentu aamwayinathana, sho anuwa ya gandja uuzigo nokudhipaga omulumentu omunamimvo 26.
Nonande iizemo yomakonaakono gopaunamiti ya ulike kutya eso lyaJosef Shiningayamwe Embula kali na sha nuuzigo, aakwanezimo ye oya li yi iuganeke nengungo lyaakwashigwana, e taya dhepagula aalumentu aamwayinathana nomukiintu gumwe, nokuhanagula po omaliko gawo oshoka anuwa mboka oyo taya fekelelwa edhipago lya Embula.
Oshiningwanima shika osha ningwa Omaandaha goshiwike shika momukunda Omushapi moshitopolwa shaMusati.
Uuyelele wa gandjwa komupopiliko gwOpolisi mOmusati Likeekela Shikongo otau ti, Embula okwa hakukilwa kuuwehame momasiku sho ga li ga 3 Juli, konima sho a zi puukefe wopomukunda gwawo. Okwa falwa koshipangelo, ashike okwa hulitha esiku lya landula. 
Sho onzapo yotango yeso ya nakusa inayi ulika nande kutya nguka okwa lya uuzigo, aakwenezimo ye oya pula opo ku ningwe ekonaakono lyomudhimba ndyoka natango inaali ya noshizemo tashi ulike kutya nakusa okwa si kuuzigo.
Ofamili ndjoka oya fumbike omuntu gwayo mOlyomakaya ga zi ko, ashike mOmaandaha, oyi iuganeke naakwashigwana yomomukunda moka, e taya ka konga aalumentu aamwayinathana mboka anuwa oyo ooyene yokakefe mpoka pwa li tapu nu nakusa Embula. Oya kongo wo omukiintu gumwe anuwa e li kuume kaalumentu mboka.
Shikongo ota ti otaku fekelwa kutya engungo ndyoka olya li lyi na aantu ya thika lwopo 350 lwaampoka.
Yamwe yomengungo ndyoka oya tameke okupulapula nokudhenga aalumentu mbaka nomukiintu, e taye ya ehameke noku ya ninga oombole.
Konima oya yi kokefe yoshipeleki yaalumentu mboka, taya pangulula po iipeleki mbyoka, e taye yi fala moshana moka ye ke i fikila. 
Opolisi oya li yi ithanwa pehala mpoka, ashike omupya omunene, oya adha iinima ayihe mbyoka ya ningwa nale. 
Shikongo ta ti molwaashoka aantu oya li oyendji noonkondo, opolisi oya li owala tayi vulu okugamena omaliko ngoka ga li inaaga hanagulwa po, nokuhupitha oomwenyo dhoonakudhengwa e tayi ya fala koshipangelo.
Muuvidio uli kosocial media, otau ulike yamwe yomaakwashigwana taya ti pokakefe mpoka anuwa opwa lilwa aantu ye li yahetatu ngashingeyi.
Shikongo okwa kunkilile opo aakwashigwana kaaya ikuthile oveta yoyene. Ta ti ofamili ndjoka oya li ya ninga nawa sho ya pula ekonaakono lyomudhimba, ashike sho omakonaakono inaga mona po sha, oya li i na okutambula ko oshizemo, oshoka omakonaakono gopaunongononi ogo ashike ge li mondjila.
Ta pula wo kutya, ngele pokakefe mpoka ohapu lilwa shili aantu nuuzigo, omolwashike aakwashigwana ye na okukala opo haya ka nwa. Ta ti, oonaku henga ooyene yokefe mboka itaya ulike uukwashili.
“Opolisi kayi na nande esiku tayi ka pitika oveta yomoluhwa. Ngele ou na sho wa yonenwa, lopotela opolisi,” Shikongo ta ti.
Oonakudhengwa mboka aamwayinathana oya patululila aahepeki yawo iipotha yedhengo nelalakano lyoku ehameka kolutu, nehanagulepo lyomaliko. 
Opolisi oya tameka nale okukwata po aafekelwa. 
Omukiintu sigo oompaka ina patulula oshipotha.


2019-07-19  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media