New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Chinese !hūǁîb di !nuri!gâhes ǂkhanin ge gā hâ

Chinese !hūǁîb di !nuri!gâhes ǂkhanin ge gā hâ

2022-09-20  Roland Routh

Chinese !hūǁîb di !nuri!gâhes ǂkhanin ge gā hâ

ǀKharisi ǁNâu!gâ!khaib di ǀGora!gâ-aob, Leopoldt Hangalob ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ǁnā ǁhōba ǁnau!gâhe nî ǁhōn di xoakhâiba xu ge ǀari. Nē ǁhōb ge a Chinese ǂharugu-aob, Hou Xue Chengi tsî ǁîb ǀkha ǀguipa ra ǂâisāhe, Namibiaǁîb Hamutenya Hamutenya hâkha di hîa !kharaga!nâgu ǀhôakao ǂharugudi, ǁkhaubasa !aubǀgurun xūna !khōǂgā hâ. !Aromas nē ǁhōb ge a ūǁnâbahes ge, ǀguis khami ī !nuri!gâs ǂkhani-i tamas ka i o ǀhû!khō-amao-i ǁnâu!gâ!khaib ai!â ǂhai tama amagasa. ǀGora!gâ-aob ge mîs ge, nē ǁhōb 2014ǁî kuriba xu gaxu ǁaeba !goaxasa, xaweb ǂhanuba nēsis kōse ǁîn di ǀkhāba hā-ū tama hâ, nē ǁhōb nî ǂnāǁnâ ǁkhāga. ǁNâu!gâ!khaib ge go mîmā, îs ǂnûǁkhaemaris nē khoekha tisa ǀamǀamhe, N$100.000 Chengi !aroma tsî N$5 000 Hamutenyab !aroma tsî mātareǂgā ge khoen ǁga sî-oahe. Hakadisiǁkhaisaǀa (48) kurixa Houb tsî ǁîb kurisa Chinese !hūǁîb Sha Zhiweib, Indiab !hūǁîb Rajaiyah Kumari tsî Hamutenyab hâgu ge 2014ǁî kurib Gamaǀaeb !nâ !khōsis !nâ ǀAeǁgams !nâ ge ūhe, ǂkhoaǁgûn ǀkha ra ǂharugus ǂâisās !naka. ǀNî Namibiab di !hūǁîb, George Mashalab tsîn ge ǁkhā ǁaeb !nâ !khōsis !nâ ge ūhe, xaweb ge ǁkhawa ge ǁnāxūhe. ǂHanub ge nē koro khoega, 11 Gamaǀaeb 2014 dis ai ǀAeǁgams !nâ, mâb hoaba ǀgui ǁhōb hîa haka ǂkhoaǁgûgu hîa 54 kilogramga a !gom tsî ǀhaehe rasa !oa N$598 000 ǁkhāsiba !khōǂgā hâgu ai ge ǂâisā. Houb, Kumari tsî Shab hâgu ge noxopa ǁkhaubasa !aubǀgurun xūna mā-ams ose ūhâs ǀkhas tsîna ge !nuri!gâhe. Nē !nuri!gâdi ǂnamipeb ge ǁnâu!gâ!khaiba ra ǀhae nē !nona khoegu ge !arub khōb tsî ǂhûiseb khōb hâkha ǀkha 12 Gamaǀaeb 2014 dis ai mā-ams ose, ǀAeǁgams !nâ nē khōkha ǀkha hâ i tsî noxopa hû !gore khōgu, pangolin khōb tsî ǂhûiseb danas hîa xūn ǀkha ǂgāǀoahe hâs hân tsîn ǀkha China ǁAmaxu!khaib  ǀAeǁgams !nâ mâb tawa, 11 ǂNūǁnâiseb 2014 dis ai ǁîgu ai ūhâ isa, ǀguis khami ī mā-ams permet-i ose.  


2022-09-20  Roland Routh

Share on social media