New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iitopolwa ine yokonooli ya kutha ko oongaku muudhano woateletika

Iitopolwa ine yokonooli ya kutha ko oongaku muudhano woateletika

2018-12-07  Shipi Elago

Iitopolwa ine yokonooli ya kutha ko oongaku muudhano woateletika

Oshakati - Omalelo guudhano woateletika miitopolwa ya zi nokutumbulwa pombanda oge li ga tula uukuni kumwe opo ga zule aamatuki yiinano iile momadhewo ga kwata miiti ngoka ge li metifa pokapale kemanguluko mOshakati.

Ongundu yaamatuki ye li 30 oyi li ya yunga ontanda yomasiku omugoyi moka ye li kohi yomadhewo gookapatashu yahamano okukwathela opo aamatuki mbaka ye li petameko lyokalindeli koateletika ya ka tameke okukutha oonkali pepata ya pupyala noye na ontseyo ya gwedhwa po.

Iiyambo Remidius ngoka e li omunashipundi gwoateletika mOshana okwa li a holola nkene iitopolwa ine yokonooli yi li yi na iitalenti tayi hepa, molwa uunongo wopawunongononi pamadhewo mboka olundji hawu kala tawu kanda omapunya mokati kaamatuki yomiitopolwa mbika.

Okwa ti muule womasiku ngoka omugoyi otaya ka pa aamatuki mboka oyendji haya matuka iinano iile omadhewo gwopaungomba munkene ye na okudhewula omalutu gawo ga kale ga ndjanga nawa,notaga vulu okumatuka pwaa na okapethili.

Omwaalu gwaadhani oyendji mboka taya kutha ombinga momapukululodhewulo oyendji yomuwo ohaya kutha ombinga miinano ngaashi oometa 800, 1500, 3000 noometa 5000.

Okalindeli komaudhano goateletika ohaka tameke aluhe petameko lyaNovomba, onkene aamatuki mbaka oye na elago oshoka sho uudhano tawu ka tameka oye na ontseyo ya gwedhwa po.

Aadhani oyendji monooli ohaya longitha owala oonkondo dhopaushitwe ashike, naashika ohashi ya pe uudhigu uuna taya kutha ombinga momathigathano ga yooloka meni nopondje yoshilongo.

Aamatuki ayehe moNamibia ohaya pewa omadhewo goludhi nduka mOvenduka kohi yopolohalama yanakusa Quinton Boutes, ashike oyendji yomaamatuki ya za kiitopolwa yokevi lyiimpungu ihaya mono ompito yokukutha ombinga momadhewo ngaka molwa uule wondjila noonzo ndhoka hadhi kala tadhi kanda omapunya.

Kehe omumatuki okwa li a gandja N$100, ndhoka dha li dha longithwa mokuunganeka omadhewo ngaka. 


2018-12-07  Shipi Elago

Tags: Oshana
Share on social media