New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / IUM mOngwediva otaka mona ongulumambo ipe

IUM mOngwediva otaka mona ongulumambo ipe

2021-04-13  Festus Hamalwa

IUM mOngwediva otaka mona ongulumambo ipe

Oshipupudilo shopombada shoIUM otashi katungilwa ongulumambo. Eshi osha tongwa komukulunhu-wiliki woIUM Prof. David Namwandi koshindingili shali koshitayi shoIUM mOngwediva Etitano landja ko. 

Namwandi okwa ti IUM otai lalakanene oku yandja ehongo longushu kOvanamibia aveshe, onghee osha fimana ngeenge oshipupudilo eshi oshina eengulu dokulongela ovanafikola dawana opo shi kale sha kwashipaleka kutya ovanafikola aveshe ova mona ehongo.

“IUM okuna oshisho opo ikwashipaleke kutya ovanafikola ovena oikwafifo longa yawana ngaashi omambo, oipundi, nomatungo eli pamufika woshinanena ngaashi ongulumambo ei tai katungwa moule weemwedi nhano opo ovanafikola va kale vena onhele yokulihongela yahandjuka nawa,” Namwandi ta ti.

Oshipupudilo shoIUM okwa li shatotwa momudo 1994, omu kwa li ashike shatameka shina omunafikola umwe nomuhongi umwe. Monena

paife ngaha IUM okuna oita i ili itanho moshilongo, ei ina paife ovalongwa ve fike 10 000 oshilongo ashishe. Oshipupudilo eshi oha shi yandje omhito kovanafikola opo veli hongele omaifano ayooloka.

“Otuna oshisho novanafikola vetu, nohatulalakanene opo tu yandje omayakulo a fimana kovanafikola. Ohatu twikile oku kaleka po IUM opo a kale oyo dingi mokuyandje ehongo longushu opo ovanafikola vashiive va pite nawa, nokuninga ovanashilongo vokomongula ngaashi naana vahapu va pita paife,” Namwandi ta ti.

 Pexulilo Namwandi okwa pandula ovanafikola novadali eshi va ninga etokolo lomondjila opo va kale velinekela IUM onga oshipupudilo shavo shoshili eshi tashi yandje emayakulo nehongo liwa.

Namwandi okwa kumaida ovanafikola opo ve lihonge noudinini nokukaleka po IUM i kale oshipupudilo shayela.


2021-04-13  Festus Hamalwa

Share on social media