New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kazapua a pula oomakonaakono gomuule moombashu

Kazapua a pula oomakonaakono gomuule moombashu

2019-02-01  Loide Jason

Kazapua a pula oomakonaakono gomuule moombashu

WINDHOEK-Meya gwondoolopa yaWindheok omusamane Muesee Kazapua okwa holola omadhilaadhilo kutya napu ningwe omapekaapeko gomuule opo ku talike kutya oshike naanaa tashikokitha omwaalu gwoombushu momahala ngoka gaa li pambelewa moshilandopangelo.

Ndhika okwa li e dhi hokolola omutenya gwEtiyali sho ya li ya tsakanene pamwe nookansela yomovenduka nOmupresidente gwoshilongo noshoowo aaleli yopashigwana yomepangelo opo ya vule okuya moonkundathana shi na sha nonkalo yokomalukanda ngoka ge na oombashu, ngaashi Havana, Goreagab, Okuryangava noshowo Otjomuise.
Kazapua okwa hokolola kutya omwaalu gwoombashu moWindhoek ogwa londa unene onkene opwa pumbwa woo pu tulwe oondjindikila dhomuule tadhi dhindi mboka taya ke ya koWindhoek taya zi komikunda opo shi shunithe pevi omwaalu gwoombashu.

“Onkalo yaantu taye ya ashike moshilandopangelo ye ye ya konge uuhupilo ngashingeyi otayi tula ondhopi yondjala koondoolopa okuza komikunda,” Kazapua ta hokolola ngaaka.

Okwa tsikile ko ta ti kutya onkalo yokukondjitha oluhepo mokutota po oompito dhiilonga moshilongo odhili ashike koondolopa  komikunda kadhi ko sho osho nduno sha etitha notashi thiminike aantu mboka ya kale ye li muushimba.
Kazapua okwa hokolola kutya gamwe gwomomantompelo ngoka ga tumbulwa kiigwana yahangana momimvo 1990 oongoka ngaashi, ondjala, omanyutu, oluhepo noshowo omikithi.

“Okukalamwenyo kaakalimo yoWindhoek  mboka ye li momahala ngoka ga kwandjangelwa pombanda onkene ngaa yu uka komeho kehe esiku meendelelo,” osho a totha mo shoka.

Nguka okwa popi moshigongi shika kutya oku wete kutya ekandulepo lyomukundu ngoka okutula po omulandu ngoka tagu dhindi notagu tala nawa mboka taya yi moondolopa unene ngaa moshilandopangelo.

Ota ti ngashiingeyi oshoka kape na shoka tashi indike aantu mbaka ya kale inaye ya moshilandopangelo onkene nduno onkalo yoku ikuthila evi tayi londo noonkondo naashika osho naanaa tashi gwedha konkalo yokukala ya nayipala.

“Onkene aantu oyendji oya taalela onkalo  ya nayipala kombinga yomayakulo gomeya, shoka nokuli sha etitha pu kale pwaa na uundjolowele, pwaa na uundjugo  shono nduno oombashu odhindji dha tokola okukala dhi na uundjugo  mboka kawu li pandondo yondoolopa yo taya ningi nduno uuyiyogelo mboka tawu kunguluka omeya gu uka momilamba.

Okwa ti woo onkene shoka ngashingeyi onkalo ndjoka tayi pula kutalika meendelelo shi vulithe omalandulathano ngoka ga li taga longithwa monale.


2019-02-01  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media