New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kwafela   Oshiwana a   pewa natango   iikulya a kwathele mboka ya dhengwa koCovid-19

Kwafela   Oshiwana a   pewa natango   iikulya a kwathele mboka ya dhengwa koCovid-19

2020-08-21  Staff Reporter

Kwafela   Oshiwana a   pewa natango   iikulya a kwathele mboka ya dhengwa koCovid-19

OHANGWENA – Ehangano lyeiyambi lyedhina Kwafela Oshiwana Foundation onkene tali tsikile okunyanga iikulya nelalakano lyokukwathela aakwashigwana mboka ya dhengwa komukithi gwoCovid-19 moshilongo, unene tuu aakalimo yomoSwakopmund osho woWalvis Bay moshitopolwa shErongo. 

Ehangano ndika lya totwa nuumvo muJuli olye shi pondola nale okutuma oololi mbali dhu udha iikulya, ye dhi tumina koshitopolwa shErongo.
Omunashipundi gwehangano ndika Paulus Cornelius opamwe naanambelewa pamwe naye, oya li yi idhenge ondjila okuya koshitopolwa shaHangwena mEtitatu, ehangano ndika olya li lya pewa iikulya oyindji yopamuthigululwakalo okuza kElelo lyopamuthigululwakalo lyOukwanyama.

“Tse, onga aaleli yopamuthigululwakalo, otatu gandja iikulya mbika opo tu keelele ondjala yi iteyele muunona wetu mboka wu li koshitopolwa Erongo molwomukithi gwoCovid-19,” Osho omunashipundi gwElelo Lyopamuthigululwakalo lyOukwanyama George Nelulu a ti ngaaka.
Nelulu ta dhenge omuthindo kutya elelo lyawo olya hala okumona iikulya mbyoka tayi topolwa pawuyuuki kwaamboka ye yi nuninwa, inaaku talika komuhoko, olwaala lwoshipa, omaitaalo gopambepo naangoka gopapolitika. 

Sho ta taamba ko iigandjwa, Cornelius okwa li a pandula, ta ti omalelelo gopamuthigululwakalo agehe gahetatu monooli oga yambidhidha ehangano lye noya gandja iikulya yokukwathela mboka ya dhengwa komukithi gwo-Covid-19 moshitopolwa shokomunkulofuta.
Cornelius okwa li wo a lombwele Nampa pomunkulo kutya mEtiyali oya li wo ya mono ekwatho lyiikulya ya za kEleleo Lyopamuthigululwakalo lyUukolonkadhi. Iikulya mbika otayi tumwa koondoolopa dhokomunkulofuta nena mEtitano.
-Nampa


2020-08-21  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media