New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NamPol a kwata ko oingangamwifi yongushu yoN$800 000 muSepeteba

NamPol a kwata ko oingangamwifi yongushu yoN$800 000 muSepeteba

2021-10-11  Staff Reporter

NamPol a kwata ko oingangamwifi yongushu yoN$800 000 muSepeteba
Top of a Page

Opolifi yaNamibia (NamPol) momwedi waSepeteba, oyeshi pondola oku kwata ko oingangamwifi yomaludi a yooloka oyo kumwe ina okungushu yoN$800 000. Opolifi oya kwata po yo ovanhu veli 92, shina sha noibofa oyo. 

Omupopiliko waNamPol Deputy Commissioner Kauna Shikwambi momushangwa oo a tuma koikundaneki mEtine okwa ti ovanhu veli 86 va kwatwa po onga ovafekelwa moimbuluma ei. Ava ova kwatela mo Ovanamibia, vatatu Ovaangola, vavali Ovacongo nOmutanzania umwe.

Oingangamwifi oyo paife ili momake opolifi oya kwatela mo epangewe, eepela doMandrax, oupambu (crack) vococaine, oufila wococaine nomethamphetamine. 

-Nampa 


2021-10-11  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page