New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Nau-ams: ǂHanub ge 6 000 ǁkhaubas mâisana go sîǂui

!Nau-ams: ǂHanub ge 6 000 ǁkhaubas mâisana go sîǂui

2021-07-06  Kuzeeko Tjitemisa

!Nau-ams: ǂHanub ge 6 000 ǁkhaubas mâisana go sîǂui

!Norasasib tsî ǁawosasib ministeri Albert Kawanab ge ǂoa ge wekheb ai ge mî, ǂhanub ge 3 000 ǀawa!namn, 2 500 ǁkhaubasens mâisan, 300 !khō-omdi mâisan tsî 131 auton tsîna a sîǂuisa, daoguǁkhaedi tsî !nau-amsa !âgu tawa sîsens !aroma. Kawanab ge nēsa ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge ǂanǂan, ǁnāpab ge ǀhûhâsiba ǀasa sîsenǀgaugu hîa nē coronas hîa !khausase khoena ǂhīgus !nâ-ū khoen ûiga !hauxase ra ūsa ǀgau-i ai ǁkhaetsâs nē !nau-amdi ǁaeb !nâ nî sîsenxase a ǂgâxa-ūhen ǂnamipe. Ai!â ge ǂnôa i tsēs kōseb ge Namibiaba 1 649 ǁōgu Covid-19 digu, 95 703 ǁōsa ge hō khoen tsî 70 383 ǁawoǁawosa !nae!khaide ge !nuri. Kawanab ge !hūb a ǂhabase hâ ǁanǂgāsabena gere ǀkhoma in mâisan hîa ǁîn ǁgui-aisa sîsenga nî dīna ǀoasa sîsenǁareba mā, !gōsase daogu ǁkhaedi tawa tsî ū-oasen mā-amsa tamase nē ǀkharib tamas ka i o !âba xu nauba !gâusa. Nēsats nî dīs kara ots ge ra !ûǂam tsîb ge ǂhanuba ǁîb ǁkharaba nî gowaǂui. “ǂHanusi ǁgaragu xa ra !khō!gâhese nî ūhe dā!harodi !khōǂgā hâ ǁkharagu ge, ǁnâu!gâ!khaigu tsî ǀawa!namn berodi tawa ǁnān hîa !ûǂamde ra ǂan!gâ tsî ǀhapixase ǂnoasenn xa nî mātarehe,” tib ge Kawanaba ge mî. ǁKhātib ge ministera ge mî, nausan ǁnān hîa aitsama ǁnâu!gâ!khaib ai sī ǂhai tsî ra ǂnoasen ǂgaon tsîn ge ǁnāsa mîǁguisa ǁaeb !nâ a dī ǁkhā. ǀNî !nae!khaidi !nâb ga ǂhanuba, tsūdība ǂan!gâhesa mā-am tama nî īs kara, o-i ge ǂâisāhe ra khoe-e nî ǂgaoǀkhāhe, !khōsis !nâ ūhes khao!gâ-i ǁnâu!gâ!khaib ai!â nî ǂhai !khaisa. “ǁKharagu hîa hâgu ge hoa !hūǁîda ǁkhaubas ase hâ tsî tā, ǁkharab hîa ǀnî khoen !aroma ǀgui hâb ase ga !gawahe. !Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge hoa !hūǁîn ai khoexa!nâ ǂgansa ra dī, î da nē !gom tsî ǀūhesa !goaxa ǁaeb !nâ ǀguipa mâǀhao tsî sîsenǁare,” tib ge ge ǀaro. Nē !âubasensa dīǀoaǀoas !aromab ge ǂhanuba hoa !âǀhuru-aon, aiǁgause Namibiab Kerkhegu di ǀHûs, Bēgu tsî !Gae-auton !Gaeǁares, tsî nau hân hoan ǀkha ra ǁgamǁare î da ǀgui !aromas tsî ǂâis ǀkha nē ǁōs, Covid-19 hoa !hūbaib di khākhoesa !kham!oa ǁkhā. ǀAsa ǁgaragu hîa ge ǂoa ge wekheba xu a sîsentsoatsoa tsî 15 ǂKhoesab 2021 kōse nî !khoen di ǀnîn ge ǀkhariba xu ǀkharib ǁga hâ !naridi hâ tides, !narimadi tsî !gûmadi 21H00 – 04H00 ǁaegu hâ tide, xû-i ǁamaxūs Mantaxtsēsa xu Donertaxtsē 09H00 xu 18H00 kōse ǀgui nî hâ.


2021-07-06  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media