New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nena iiputudhilo yopombanda otayi edhilwa ngele aanasikola ayehe itaya ishangitha

Nena iiputudhilo yopombanda otayi edhilwa ngele aanasikola ayehe itaya ishangitha

2020-01-21  Loide Jason

Nena iiputudhilo yopombanda otayi edhilwa ngele aanasikola ayehe itaya ishangitha

WINDHOEK- Engungo lyaanasikola kiiputudhilo yopombanda mbyoka yili kohi yomahangano gaanasikola ngaashi Students Union of Namibia (SUN) oya holola omadhilaadhilo kutya nena ndjika (metiyali).

 Ngashingeyi nduno aanasikola mbaka oya hala aantu ayehe mboka ya ya yeleka okuya melongo noya taambelwa miiputudhilo yopombanda ya ishangithe oshali omanga iifutwa yawo tayi monikwa. Ngoka elile komeho ehangano ndyoka lyo Sun Simon  Amunime okwati kutya aanasikola oya homata ya itulamo oku kondjitha iiputudhilo mbyoka yopombanda opo yi ya pitike oku kala ya ishangitha koshimaliwa tashi vulikwa ku kehe gumwe.

Ashike aagundjuka mbaka noondjumbo dhokomongula odha hokolola kutya nonande oyali ya ningi oonkambadhala oku kondjitha oku pitila moonkundathana pokati kawo niiputudhilo mbika ashike inayi ya mukula sha nena oye wete tashi vongala.

“ Otu lwete kutya omakondjitho getu a gehe oga gwila komakutsi gathita onkee ngashingeyi otatu kutha omatokolo kutse yene opo tu vule okuya kiiputudhilo mbyoka yopombanda tu wape okuya oku edhila iiputudhilo mbyoka ngele itayi ya mukula sha uka noshili mondjila,” osho a hokolola ngaaka.
Iiputudhilo mbyoka yi liwe mokashoko oombyoka University of Namibia (Unam), Nust noshowo yilwe mbyoka ya gwedhwa ko.

Oshiputudhilo unam otashi pula aantu ya fute oondola N$5600 kwaamboka opo taya ishangitha lwotango noshowo aanasikola mboka taya ilongele oodegree noodiploma. Omanga mboka taya ishangitha oomaster taya ishangitha koshimaliwa shoondola omayovi N$7000.

Konust aanasikola mboka taya ilongele oodegree noodiploma otaya ishangitha koshimaliwa shoondola omayovi  N$4000.

Ashike Sun okwa hala aanasikola ayehe mboka kayena aafutili noshowo itaya futilwa ku NSFAF ya fute ashike oondola omayovi N$3000.


2020-01-21  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media