New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ofikola Okatope vati ya taataa ovanafikola medina loN$40

Ofikola Okatope vati ya taataa ovanafikola medina loN$40

2022-05-11  Festus Hamalwa

Ofikola Okatope vati ya taataa ovanafikola medina loN$40

Ovanafikola hava fikola pOkatope JSS vati ova taatawa meetundi Omaandaxa shaashi vati vehe na oshimaliwa N$40 shokulanda eembapila domeshina, N$60 dokufuta omuameni womaliko.

Pefimbo Kundana a talela po ovanafikola Omaandaxa ova hokolola tava ti ova pewa ashike fiyo Etine loshivike eshi opo va kale va mona oshimaliwa osho nongeenge omunafikola ou ina mona shimaliwa itaka pitikwa okuya meetundi.

Umwe womovanafikola e li mondodo onhi-8 okwa hokolola ta ti okwa uda nai neenghono eshi a lombwelwa kutya kofikola itai ko ngeenge ina mona oshimaliwa shokufuta omuameni womaliko ha longo pofikola yavo.

“Ovakulunhu vange aveshe ihava longo, voo kave na sha oyuuyemo onghee eshi nda lombwela meme kutya ohatu pulwa oshimaliwa okwa lombwela nge kutya nandi kale inandi ya ko kofikola shaashi kape na sha oshimaliwa,” ta hokolola.

Okwa ti paife ota kala e na oinyangadalwa yofikola i li konima shaashi efimbo e li keumbo vakwao otava twikile nokulongwa nale.

Umwe womovanafikola e li mondodo 10 okwa hokolola ta ti ova fifwa ohoni eshi va tewa meetundi komesho yovanafikola vakwao.

“Out li moshilongo sha manguluka ashike paife ohatu taatawa mofikola shaashi tuhe na oshimaliwa, otwa hala minista yehongo opo e uye a talele po ofikola yaKatope shaashi ope na ovahongifikola tava ningile ovanafikola omatilifo,” ta hokolola.

Umwe womovadali eshi a ninga eenghundafana naKundana okwa hokolola ta ti oku na ounona vane aveshe hava xupa muye, onghee okwa ti ita dulu vali okumona oshimaliwa tashi pulwa kofikola shaashi iha longo.

Okwa hokolola ta ti paife ounona vavo otava kala pedu efimbo lile shaashi pe na oshimaliwa tashi pulwa kofikola, yee ta weda po ta ti eshi otashi eta edopo kounona vavo.

Ovadali ova indila opo ombelewa yomukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena i kale ya ningila omakonakono ofikola yaKatope shaashi okwa didilikwa ofikola oyo pe na ovahongifikola hava denge ovanafikola nai.

Ovadali ova weda po tava ti ova lulilwa konghalo yovahongifikola pOkatope hava kala tava tuku ounona novakulunhu vavo eshi hava kala tava tumbula ovadali vounona kutya eehepele voo vati ova kaka.

Omudali umwe e na okaana ke li mondodo onhi-9 okwa ti okwa loloka omuhongifikola ha kala ashike ta tuku okaana kaye novakulunhu vako eshi vati okaana alushe hake uya keumbo taka kwena kutya oka tukwa komuhongi wako.

Pefimbo a ninga eenghundafana naKundana Etivali omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaHangwena Isak Hamatwi okwa ti kashi li mondjila eshi ovanafikola tava taatawa meetundi shaashi vehe na oshimaliwa shokulanda oikwafifo yofikola.

Hamatwi okwa ti kape na omuhongifikola ile omukulunhufikola e na oufemba okukala a taataa okaana meetundi shaashi kehe na oshimaliwa ile omudjalofikola.

Hamatwi okwa ti ombelewa yaye otai talele po ofikola yaKatope opo ku kale kwa konakonwa oshikumungu eshi diva.

Okwa weda po ta ti ombelewa yaye okwa li ya pula eefikola opo di tume omwaalu woikwafifo yofikola ya pumbiwa meefikola ashike eefikola ashike dimwe odo da tuma.

“Ovadali nava kale tava kwatafana nombelewa yetu ngeenge pe na sha ve uditile ombili opo tu kale twa kandula po omukundu diva,” Hamatwi ta ti.

Pefimbo Kundana a kwatafana nomukulunhufikola waKatope Lebeus Shikongo okwa anya okutya ko sha koshikumungu eshi.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-11  Festus Hamalwa

Share on social media