New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oipindi pomatala aShikango otai shongola

Oipindi pomatala aShikango otai shongola

2022-05-09  Festus Hamalwa

Oipindi pomatala aShikango otai shongola
Top of a Page

Ovalandifi vokapana momatala kOshikango otava nyenyeta kombinga yomayakulo eli komatala inaa wana okudja kelelo lodoolopa, voo vali ihava mono vali ovalandi va wana shaashi omatala okwa tulwa kokule neenhele dikwao domangashefelo.

Ovalandifi ova ti kutya momatala omu na shike okapomba kamwe ke li kokule oko hava lande omeva.

Ova edini lomeva leelitela 20 oli na N$5 omanga ngeenge tava longifa okadjuuwo ohava futu N$2.

Ova ti ova li okulopota omanyenyeto avo kombelewa yelele laHelao Nafidi ashike ihava pewa enyamukulo.

Ova weda da po tava ti omatala okwa tulwa konhele ili kokule unene novanhu ihave yako vali.

Lavinia Shinedima weedula 62 okwa landifa oule weedula 35 okapana nokwahokolola ta ti omatala okwa tungwa ponhele ha patalama omeva pefimbo lodula.

“Ohatu landifa tuli momeva pefimbo lodula noinima yetu ohai kala ili koshi yomeva onghee eshi ohashi heta ovalandi vaka lande keenhele dimwe shaashi ohava kala vatila okulyata omeva ngeenge tave uya komatala,” Shinedima ta hokolola.

Okwa ta ti omafimbo amwa opombada yomeva ohai kala yapata shaashi omunhu ou e na oshinakuwanifa shokupalula opomba iha kala po alushe pomatala.

“Ngeenge efiku olo omunambelewa ou ha patulula opomba ke po hatu kala ashike hatu dengwa kenota shaashi kapena ou tapa tulula opomba,” ta hokolola.

Shinedima okwa weda po ta ti omafimbo amwe omunambelewa wokupatulula omeva oha dimbuka diva ina kwatafana navo kutya otai keumbo.

Frieda Shitaleni naye okuli omulandifi wokapana, okwa lombwela Kundana ta ti elelo lodoolopa yaHelao Nafidi oli na okatongo shaashi ovanhu vamwe ohava kala tava landifa oupana vavo momapandaanda ashike kave na eshi hava ningwa. “Ngeenge hatu landifa momapandaanda ohatu kala hatu taatawa fyee hatu nyekwa oinima yetu omanga ovanhu vamwe ohava kala ashike tava andifa va manguluka onghee eshi kashili pauyuuki.

Shitaleni okwa ti elelo laHelao Nafidi omu na unene ovanailonga vakulupa ovo tava imbi ovalandifi vomapandaanda va kale va pewa omayakulo elixwa po onghee okwa ti otai indile epangelo opo li yandje oilonga kovanasha va kale tava longo muHelao Nafidi.

“Ovanyasha ovo ashike tava dulu okuyandje omayakulo kovalandifi vomomapandaanda shaashi ovanyasha ove na eudeko lihapu nghee twa pumbwa omakwafo,” Shitaleni ta ti.

Meenghundafana a ninga naKundana mayola wodoolopa yaHelao Nafidi Darius Shaalukeni okwa ti opomba ei ili pomatala oina okufutilwa kovalandifi shaashi ngeenge itava lande omeva opomba oina okupata.

Okwa weda po ta ti elelo lodoolopa nalo oli na oyuuyemo ya shuna pedu onghee itali dulu okukala la yandje omayakulo elixwa po shaashi eshi otashi pula oshimaliwa shihapu. – fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-09  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page