New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okakadona ka kwatwa onghonga kumumwainamati

Okakadona ka kwatwa onghonga kumumwainamati

2022-06-02  Festus Hamalwa

Okakadona ka kwatwa onghonga kumumwainamati

Festus Hamalwa

Okakadona keedula 18 oka kwatwa onghonga mexuliloshivike kumumwainamati Asser Nghishikushitya, sha ningilwa komukunda Okanghudi kaKamati moshitukulwa shaHangwena.

Oshiningwanima eshi osha ningwa mokati koufiku lwopotundi 00h00 pefimbo ovaneumbo aveshe va kofa nale.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaHangwena Zacharia Amakali okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa ya monduda omu kwa li mwa nangala okandenge kaye ndele ta tameke okukadula oikutu fiyo ta i nako moixulo.

Okudja opo nakuningwa oshihakanwa okwa ya konduda yovadali vaye opo e ke va shivifile kutya okwa longelwa oilonga youshada komukulu waye.

Nghishikushitya okwa kwatwa po efiku tuu olo a longa oshimbuluma. Opolifi oya hokolola ta i ti omufekelwa kwa hokoloka momhangu yamengestalata waHangwena eshi ta pangulilwa oshibofa shekwatwonghonga.

 Ota kala mondolongo eshi oshibofa shaye sha undulilwa komafiku 17 Aguste 2022 omanga taku ningwa omakonakono. Rosa Namises oku li e na owino moipambele youfemba womunhu, nokwa hokololela Kundana ta ti ovakainhu vahapu paife kave li vali meameno ngeenge ve li momaumbo navamwainamati eshi paife ovakainhu va ninga oihakanwa yokukwatwa onghonga kovalumenhu vovapambele vavo.

Namises okwa ti ovalumenhu otava lengifa ovanhu eshi hava kala ve na omahalo okuya moixulo novakainhu nounona va dja momapata avo. Okwa weda po ta ti ovalumenhu otava ulike oshihopaenenwa shii kounona voumati eshi hava kala tava longele ovakainhu ominyonena dopaixulo.

Kansela woshikandjohoololo shaShikango Ndatala Esther Nghidimbwa naye okwa lombwela Kundana kutya okwa kumwifa koshikumungu eshi shovalumenhu tava lopotwa eshi hava kwatwa ovamwainakadona onghonga.

“Otwa limbililwa koilonga tai longwa kovalumenhu eshi hava kala tava ningile ovakainhu nounona ominyonena,” Nghidimbwa ta ti.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-02  Festus Hamalwa

Share on social media