New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omahooli itaga lunduluka omwedhi nguka

Omahooli itaga lunduluka omwedhi nguka

2022-08-01  Victoria Kaapanda

Omahooli itaga lunduluka omwedhi nguka

Uuministeli wiikwamina noonkondo Etitano owa pititha omushangwa kutya omwendhi nguka gwaAguste, oondando dhomahooli itandhi lundululuka.

Ngaashi sha kala onkalo ndjiigilile okuza petameko lyomvo nguka, omahooli oga kala taga lunduluka kehe omwedhi, sha ikolela komayalulo, kutya otaga yi pevi nenge otaga yi pombanda. Niikando oyindji ondando oya kala tayi londo.

Omwedhi gwayi okwa li ga londo, nondando yomahooli gopetolola ngashingeyi  otayi kotha N$22.28 molita  omanga yodisela gali ga londo sigo N$22.77 molitela yimwe, mpoka itaga lunduluka omwendhi nguka.

Uuministeli woomina niikwankondo owa tseyitha kutya iiyeti mbyoka ya thiminike opo omahooli ga gwedhelwe oyo epulo lyomahooli muuyuni kaalongithi yago.

kutya oondando dho mahooli odha londa molwaashike, oondando dho mahooli inaga dhindwa nandho odha londo, hoka kwa ikwatelela omatokolo ge ludululuko lyomahooli. 

Owa popi momushangwa kutya oshigwana nashi kale sha ngungumana nonando oondando dhomahooli tadhi tsikile okulunduluka, kutya otaga londo nenge otaga gu pevi.

Nonando uuministeli wiikwankondo niikwamina wa kala tau kumagidha oshigwana shi hulithe po okushingitha omahooli gokoAngola, Aanamibia onkene taya tsikile okundjondjela omahooli moshilongo nokulanditha.

Uuministeli otau kambadhala oku uvitha ko oshigwana kombinga yuupyakadhi omahooli ngoka taga vulu okutula oshilongo.

Opolisi oya popi kutya omahooli ngoka taga landithwa moNamibia okuza koAngola, otaga shunitha oongeshefa dhomahooli moshilongo pevi.

“Aahingi yiihauto otaya tondokele komahooli ngoka oshoka anuwa oge na ombiliha, omanga aashingithi yomahooli moshilongo itaaya landitha we,” tayi ti ngaaka.

Ta yiti, otayi tsikile okulonga nuundhiginini okumanga mboka taya ka konda oompango dhepangelo.

“Iningwanima mbyoka ohayi holoka unene kiitopolwa yokonooli, unene mbyoka yi li koongamba,” ta yi popi ngaaka.

Ta yi gwedha po kutya kehe ngoka talongo iilonga mbyoka neshi hulithe po okukaleka ombili nelongelo kumwe moshilongo oshowo okuyanda okushunitha oongeshefa dho mahooli moshilongo monima.

– Vkaapanda@nepc.com.na


2022-08-01  Victoria Kaapanda

Share on social media