New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omapandaanda mOndangwa itaa lukilwa ovanyasha nande

Omapandaanda mOndangwa itaa lukilwa ovanyasha nande

2022-07-28  Festus Hamalwa

Omapandaanda mOndangwa itaa lukilwa ovanyasha nande

Mayola wodoolopa yaNdangwa okwa ti elelo lodoolopa yaNdangwa itali ka lukila ovanyasha ve li koshi yeedula 30 omapandaanda.

Paavo Amwele okwa yelifa ta ti eshi itashi ningwa shaashi ovanyasha vopaife ohava longo oimbuluma onghee itashi ka ulika efano liwa ngeenge omunyasha a lukilwa epandaanda ye taka longa oimbuluma.

Amwele okwa ti ovanyasha vamwe ove lininga vokutokelwa keendingosho tava longifa nai omalodu vo tava tuku ovaleli.

Edi Amwele okwe di popya pefimbo a li ta nyamukula komapulo kutya omolwashike ovanyasha ihava lukilwa omapandaanda mOndangwa.

Okwa ti ovanyasha inava nyenyeta vali eshi ihava lukilwa omapandaanda shaashi kave li ponghatu yokulukilwa manga. “Efimbo lavo tali ya shito lokulukilwa omapandaanda ngeenge va wanifa oipumbiwa oyo hai talika ko,” Amwele ta ti.

Okwa lombwela Kundana ta ti omapandaanda otaa lukilwa ovanhu ve na omaukwatya mawa, ovanhu va fimana moshiwana noshoyo ovanhu ovo va longa oshilonga shiwa.

Okwa ti ope na omilandu hadi landulwa tete manga omunhu ina lukilwa epandaanda opo ku kelelwe edundakano moshiwana.

“Ohatu pula alushe ovakwashiwana opo ve tu pe omadina ovanhu tava dulu okulukilwa omapandaanda nokonima ohatu tala omunhu oo twa pewa ngeenge oku na tuu oukwatya muwa. Onghee konima ngeenge elelo lodoolopa ola dimine ohatu ka luka epandaanda olo,” Amwele ta ti.

Okwa weda po ta ti omapandaanda itaa lukilwa ashike ovanhu va dja modoolopa yaNdangwa ndele novanhu va dja keenhele da yooloka.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-07-28  Festus Hamalwa

Share on social media