New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omunaulema wopamadiladilo a yashwa

Omunaulema wopamadiladilo a yashwa

2024-03-25  Festus Hamalwa

Omunaulema wopamadiladilo a yashwa

Opolifi moshitukulwa shaShana otai konakona oshibofa omo omukeleli womaliko vati a yasha nondjebo omulumenhu e na oudu wopamadilaadilo noku monifa oiponga ovanhu vatatu ovo va li popepi.

Oshiningwanima osha ningwa Olomakaya mOndangwa efimbo lomutenya.

Ota ku hokololwa kutya ka pena omunhu a lopotwa a xulifa ashike oonakuninga oihakanwa ova monifwa oshiponga.

Omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaShana Commissioner Naftal Sakaria okwa hokolola ta ti omulumenhu weedula 33 e na oudu wopamadilaadilo okwa li ta piyaneke ovanhu tava landifa oinima yavo pendiki lomangeshefelo Oluno.

Okudja opo vati omukeleli womaliko okwa tameka okukelela omulumenhu ou ashike okwa twikila nokupiyaneka ovanhu e kwete omamanya.

Opolifi oya hokolola tai ti omukeleli womaliko okwa twikila nokulombwela omulumenhu ou a xulife po okupiyaneka ovanhu ashike ina hala.

Ota ku hokololwa kutya omulumenhu vati okwa kufa emanya ndele ta denge omukeleli womaliko momutwe

Okudja opo vati omukeleli womaliko okwa umba omulumenhu ou ondjebo mokuulu.

Opolifi oya hokolola tai ti ovakainhu vavali nomulumenhu umwe ova monifwa oshiponga konima eshi eehandje da nukila komalutu avo.

Opolifi oya yelifa tai ti omukeleli womaliko ou ka kwa li e na elalakano lokuyasha ovanhu vatatu onghee ova yashwa papuko.

Oonakuninga oihakanwa vatatu okwa li ve li popepi nomulumenhu oo pefimbo ondjebo ya umbwa.

Ovanhu vatatu ova lekelwa mo moshipangelo ashike omulumenhu ou e na oudu wopamadilaadilo natango okwa tambulilwa moshipangelo shaNandjokwe.

Omukeleli womaliko ina kwatwa po onghee omakonakono opolifi otaa twikile.

fhamalwa@nepc.com.na 


2024-03-25  Festus Hamalwa

Share on social media