New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oonakupilwa eumbo va vatelwa

Oonakupilwa eumbo va vatelwa

2019-04-18  Tuulikki Abraham

Oonakupilwa eumbo va vatelwa

Lüderitz – Ovakalimo vomolukanda loArea 7 moLüderitz ova mona omavatelo oitungifo okudilila kombelewa yakansela woshikandjohoololwa sha!Nami#nus  opo va ka tunge nokudika eumbo lavo, konima eshi obashu yavo ya li ya langatapo komundilo muJanuali odula yoneudo.

Omaandaha oshivike eshi Jonas Hangala nomuholike waye Hilia Johannes ova li va ka tambula eepala dokudika eesamende, omuvelo, opainda,eembosha nosho tuu. Noilongifo ei ove i pewa pambelewa kukansela woshikandjohoololwa sha!Nami#nus Jan Scholtz.

Mokutambula ko oitungifo ei, Johannes okwa tumbula kutya ova li va ninga eindilo kukansela okudja eshi obashu yavo ya langata po komundilo, nomaliko avo aeshe a li mo. Oshiponga shomundilo osha ningilwe muJanuali odula yoneudo.  Okwa pandula ombelewa yakansela, eshi ya nyamukula keindilo lavo.

 “Otwa pandula neenghono eshi twa pewa oitungifo, nonande enyamukulo keindilo eli la kwata efimbo, otwa pandula eshi twa nyamukulwa. Otwa kala ngaho hatu udu apa naapenya ovanhu va pewa omakwafo okudilila kombelewa yakansela, nena ofye nee hewa twa mona evatelo eli, otwa pandula neenghono.” Johannes osho a tumbula.

Okwa tumbula yoo kutya yee mwene iha longo, omushamane waye oye ashike ha mono ngaa yopakafimbo. Nota ti, osha kala she va djuupalela, opo va fikamife po obashu omo tava dulu okukala opamwe noludalo lavo.
Ota ti payambidido olo va pewa, oli li ekwafo lakula, notava ka manifa okutunga nokufikamifa po eumbo lavo. “Osho kansela e tu ningila, natwikile yoo noku shi ningila vakwetu ovo tave ke lihanga moupyakadi va pumbwa ekwafo, ngaashi fye, twe shi ningilwa.”


2019-04-18  Tuulikki Abraham

Tags: Karas
Share on social media