New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Osekundofikola Oshakati vati tai tongola ovanafikola ve li moshiveva

Osekundofikola Oshakati vati tai tongola ovanafikola ve li moshiveva

2022-05-10  Festus Hamalwa

Osekundofikola Oshakati vati tai tongola ovanafikola ve li moshiveva

OVADALI ve na ounona hava fikola mosekundofikola Oshakati SSS otava nyenyeta eshi vati ofikola hai pitike ashike ovanafikola veengeleka daElcin, Catholic naAnglican komalongelokalunga ashike ovanafikola ve li moshiveva iha va pitikwa. Ova hokolola tava ti ovanafikola ve li meengeleka doiveva ihava pitikwa vaye kongeleka shaashi vati otava kala va etele vakwao eemhepo dokuya miiveva.

Umwe womovadali e na ounona vavali hava fikola mosekundofikola yaShakati okwa hokololela Kundana ta ti okwa hala ofikola opo i kale tai pitike ounona vavo opo va dule okuya keengeleka dehoololo lavo shaashi navo ove li moiveva. “Ohandi indile ouministeli wehongo opo u kale wa ya mo eenyanyala moshikumungu eshi shaashi paife ounona vetu ohava kala ashike tava tongolwa keefikola molwaashi ve li moshiveva.

Pefimbo Kundana a talela po osekundofikola Oshakati Omaandaxa, omukulunhufikola Josua Shilongo okwa ti omudo 2019 nomudo 2020 ovanafikola okwa li nale hava pitikwa opo vaye kongeleka Osoondaxa keshe ashike paife ofikola oya xulifa po okupitika ovanafikola vaye kongeleka.

Shilongo okwa ti ovanafikola ashike hava i keetundi dekoleko ovo hava pitikwa okuya kongeleka ashike ovanafikola veengeleka dikwao da yooloka ihava pitikwa okuya kongeleka. “Otwa xulifa po okupitika ovanafikola okuya keengeleka shaashi ofikola oya didilika ovanafikola vahapu hava i keengeleka doiveva hava di ko kwa toka unene omanga vamwe ihavaa lukile vali mofikola,” Shilongo ta hokolola.

Onghee okwa ti ovanafikola hava di keengeleka doiveva omaufiku ohava kala tava kofa meetundi omanga vamwe ihava kala vali ve litula mo moinyangadalwa yavo yofikola eshi hava kala va dja keengeleka va loloka. Okwa ti ounona voukadona ovo unene va didilikwa ngeenge va ya kondje yofikola ve hole okuya kovalumenhu eshi hava ningi omateelelo.

Okwa weda po ta ti ohashi kala sha nyika oshiponga kounona voukadona ngeenge tava di keengeleka oufiku shaashi ohava kala ve na omhito yokukwatwa onghonga.

“Ovadali vamwe ove uya kombelewa yange tava nyenyeta eshi ounona vavo hava kala ashike va lambalala eengeleka doiveva onghee naashi osha eta opo elelowiliki lofikola li kale la xulifa po diva okupitika ovanafikola va ye keengeleka,” Shilongo ta ti. Okwa hokolola ta ti ofikola otai lalakanene okukala tai yandje omayakulo kovanafikola

pauyuuki onghee okwa ti ovadali otava popi oipupulu kutya ovanafikola ashike veengeleka doiveva ih va pitikwa okuya kongeleka. Pefimbo a ninga eenghundafana naKundana omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa Oshana Hileni Amukana okwa ti ovahongifikola ile ovanailonga hava longo komihandjo dofikola kave na oufemba wokukala va pitike ovanafikola va ye keengeleka.

Amukana okwa ti osha nyika oshiponga ngeenge omunafikola a pewa omhito yokuya kondje yofikola shaashi ngeenge omunavafikola oo okwa ka mona oshiponga ovakulunhu vaye otava kala tava vele ofikola ombedi. “Omunafikola keshe e li meni lofikola oku na okukala e li meameno lovanahongifikola ile ovanailonga vokomuhandjo onghee ovanaloinga vomofikola ove na oufemba opo vaha pitike ovanafikola va ye kondje yofikola,” Amukana ta hokolola.

Onghee okwa indila ovadali va hala ounona vavo va kale tava i komalongekalunga opo va kale tava kwatafana nombelewa yomukunhufikola. “Ovadali nave uye kombelewa yomukunhufikola opo va tule po eudafano kutya okwa hala okaana kaye ka kale taka i kongeleka opo ngeenge mongula okaana oko oka ka monena oshiponga kondje, omudali wako naye oku shi shi kutya okaana kaye ohaka i kondje yofikola Osoondaxa,’’ Amukana ta ti.

Okwa weda po ta ti ombelewa yaye kai li omhinge novanafikola tava i keengeleka Osoondaxa ashike eshi sha fimana ongeenge ovadali tava tula po eudafano nomukulunhufikola. Pefimbo ovanafikola va ninga eenghundafana naKundana ova hokolola tava ti mofikola yavo ihamu ningwa elongelokalunga ngaashi hashi ningwa keesekundofikola dimwe eshi haku ningwa omalongelokalunga keshe Osoondaxa.

Onghee ova indila elelowiliki lofikola opo li ningi omalongekido mokushiva ovafitaongalo va yooloka ve uye okuningila ovanafikola elongelokalunga Osoondaxa keshe.

– fhamlwa@nepc.com.na


2022-05-10  Festus Hamalwa

Share on social media