New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovachina itave lihumbatele nawa Ovanamibia - Amutenya

Ovachina itave lihumbatele nawa Ovanamibia - Amutenya

2022-06-06  Festus Hamalwa

Ovachina itave lihumbatele nawa Ovanamibia - Amutenya

Hamushanga wevava lovanyasha moSwapo koshikondo shoilonga nouyuuki Willem Amutenya okwa ti ovakwashiwana vaChina itave lihumbatele nawa Ovanamibia eshi inava fimaneka Ovanamibia.

Amutenya okwa ti eveva lovanyasha loSwapo ola udifwa nai koshikumungu shomukwashiwana waChina ou vati a tila Omunamibia omaxu pefimbo kwa li ta landifa momapandaanda kolukanda kOkuryangava moWindhoek.

Edi Amutenya okwe di popya Olomakaya komutumba wevava lovanyanyasha va li kEenhana moshitukulwa shaHangwena.

Moshipopiwa shaye Amutenya okwa ti oshikumungu eshi shOmuchina a tila omunhu omaxu osha limbilika oshiwana shaashi ovanhu ka ve shi kutya elalakano ola shike lokutila omunhu omaxu.

“Otwa fifwa ohoni kOmuchina e uya moshilongo shetu ndele oye e na oufemba wokutila ovakwashiwana vaNamibia omaxu. Omuchina ou na kale a ika okutila ovanhu omaxu onghee ohatu indile opo opolifi i kale ya ninga omakonako omoule moshibofa eshi,” Amutenya ta ti.

Okwa kunghilila epangelo laNamibia opo li kale tali yandje ehandukilo lopaveta kukeshe omudjadjai ta ka lopotwa ta ningile Ovanamibia oilonga youxwapindi.

“Otwa didilika kutya ovakwashiwana waChina vahapu inava fimaneka eeveta doshilongo shetu eshi hava kala tava londofoka ovanaloinga vavo meefitola,” Amutenya okwa ti.

Amutenya hokolola ta ti evava lovanyasha moSwapo ola didilika la kala nokumona eelopota dihapu kombinga yovanyasha hava longele Ovachina hava kala tava hepekwa kovaChina eshi hava longifwa oilonga inai wapala.

Onghee okwa ti evava loSwapo kali uditele ombili kombinga yOvachina eshi tava hepeke Ovanamibia shaashi eshi otashi ulike kutya Ovachina mboli ove na emanguluko lokuninga eshi va hala moshilongo shihe shi shavo. 

“Ovanyasha vahapu hava longo meengeshefa dOvachina otava mono oixuna eshi hava kala tava futwa eendjabi di li koxulo yeenyala,” Amutenya ta ti.

Onghee okwa ti ombelewa yaye otai ka longela kumwe nouministeli woilonga nonghalo nawa yovanailonga opo Ovachina va kale tava futu ovaNamibia eendjabi dili nawa.

Amutenya okwa weda po ta ti oshikondo shoNAMRA nashi kale tashi longo pauyuuki shaashi kasha li mondjila eshi ovanhu vamwe ve na oinima yavo ya xwikwa po omanga moshilongo mu na ovanhu vamwe tava twikile nokulandifa oinima ya faafana naai ya xwikwa po.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-06  Festus Hamalwa

Share on social media