New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovapolifi ovo itava yakula nawa oshiwana nava lopotwe

Ovapolifi ovo itava yakula nawa oshiwana nava lopotwe

2023-02-01  Festus Hamalwa

Ovapolifi ovo itava yakula nawa oshiwana nava lopotwe

Komufala wopolifi moshitukulwa shaShana Commissioner Naftal Lungameni Sakaria okwa ti oshiwana nashi kale tashi lopotela ombelewa yaye kombinga yovanambelewa vopolifi ovo itava ya kula nawa oshiwana. Okwa ti osha fimana ngeenge opolifi tai yandje omayakulo mawa koshiwana shaashi eshi otashi tula po ekwatafano liwa pokati kovakwashiwana nopolifi mokukondjifa oimbuluma. 

Edi Sakaria okwe di popya Etivali kepatulo leembelewa dopolifi odo da patuluka moshitaashi shopolifi mOshakati. 

Oshitaashi shopolifi mOshakati osha kala sha taalela eshongo linene leembelewa dokulongifa kovapolifi opo va dule okuyandja omayakulo koshiwana. 

Ovapolifi nale okwa li hava longele koshi yomiti okuyandja omayakulo koshiwana ngeenge she uya okudengifa omikanda davo oshiyako nosho okupewa omayakulo amwepo a yooloka. 

Eembelewa dipe oda yambididwa noshimaliwa N$7107-00 kohaputeka (Oshakati Pharmacy), N$700-00 a dja komukulunhu woshitaashi shopolifi mOshakati noshoyo N$925-00 a yandjwa kokangudu komeme vovapolifi (Nampol Women Network). 

Oshimaliwa yandjwa osha longifwa okulongulula omatungo oo kwa li a kulupa opo a dule okuningwa paife eembelewa dipe. Moshipopiwa shaye Sakaria okwa pandula aveshe va yambidida eembelewa dipe onghee okwa ti ovakwashiwana novanambelewa vopolifi itava ka longifa vali koshi yomiti unene tuu pefimbo e li lodula. 

“Ovapolifi nava kale tava ya kula nawa oshiwana nombili. 

Eembelewa edi nadi longifwe nelalakano loku ya kula oshiwana onghee ina ndi hala okulopotelwa kombinga yomupolifi ta ka shunifa ko omukwashiwana keumbo ina ya kulwa,” Sakaria ta ti. 

Pefimbo ta patulula eembelewa pambelwa mayola wodoolopa yaShakati Leonard Hango okwa ti indila oshiwana opo shi kale tashi yambidida oshikondo shopolifi noikwafifo oyo ya pumbiwa kovapolifi opo longe noupu noshoyo okutwikile oya kula oshiwana. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-02-01  Festus Hamalwa

Share on social media