New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Phredgot1 a shainwa po

Phredgot1 a shainwa po

2019-03-29  Pinehas Nakaziko

Phredgot1 a shainwa po

WINDHOEK- Omwiimbi, omushangingalo nomuningi gwomikwelengendjo gwedhina Phredgot1, osho a mono ompito ombwaanawa okushainwa kehangano lyokutaandelitha nokutseyitha oongalo dhe pamwe noshitalenti she lyedhina Memory Talent Management.

 Nedhina lye pakuudha, Ndondi Fredrick Kandjembe, PhredGot1 ngoka e li omvalele yomoshilongo oye a ningi omuhikingalo gwotango okushainwa kehangano ndika, nokwa li a tseyitha kutya oku uvite uuntsa nuunambano okushainwa kehangano ndika.  PhredGot1 okwatseyika nawa mehangano lyoongalo sho a li a ningile omuhikingalo Hilifa94 omikwelengendjo dhongalo yedhina ‘’Phred, You Got One’’. Omvula ya za ko omuhikingalo oye tuu nguka okwa li a pititha ‘’Boss Man’’, ongalo ndjoka ya li ya piti tango tayi ka kala moalbuma ye ndjoka ya tengenekwa yi ka pite nuumvo yedhina No Validation. Ongalo Boss Man, oya li ya tula Phredgot1 ponkatu ombwaanawa moka oye a li omuhikingalo a imba ongalo ndjoka ya kala nokutalwa shinene koDONLU Africa. Oalbuma yaPhredgot1 okwa imba pamwe naSwartBaster, Nashawn osho woPrincelou Faragama.

 PhredGot1 onkene ta tsikile nokushanga omaimbilo ge, osho woo okukokitha oongalo dhe, nokwa kala nokulonga pamwe naaningi yomikwelengendjo ooyakwawo ngaashi Mansion, MotionTheProducer, nelalakano lyokudhunga oalbuma ndjoka ya tengenekwa tayi ka kala ya dhenga mbanda.  Kombinga yoMemory Talent Management, ehangano ndyoka lya etwa po omvula ya piti, ndyoka hali taandelitha nokutseyitha iitalenti iishona yomoshilongo. Ehangano ndika okwa li ishewe lya tula uukuni kumwe noSomeSong Studios, ndjoka yi li ye shi gamena moGhana, nelalakano lyokuthanekitha uuvidio waahikingalo Aanamibia wu li pamuthika gwopombanda.  Ehangano olyo tuu ndyoka ohali tula oongalo dhAanamibia ponkatu dhi vule okudhanwa moGhana.


2019-03-29  Pinehas Nakaziko

Tags: Khomas
Share on social media