New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shintama a yandja oimeno keefikola

Shintama a yandja oimeno keefikola

2021-10-11  Festus Hamalwa

Shintama a yandja oimeno keefikola
Top of a Page

Festus Hamalwa 

 

Kansela woshikandjohoololo shaRuacana Andreas Shintama okwa yandja omaludi oimeno ili 586 keefikola 18 domoshikandjohoololo shaRuacana Etitatu kombelewa yoshikandjohoololo. Okwa ti oimeno oya yandjwa nelalakano opo ikale ya twikwa keefikolam, do di dule okukala tadi li oiimati ngeenge omiti da kulu.

Oimeno ya yandjwa omakwava, omamengo, omapapaye, eengongo, nosho tuu omaludi oimeno ikwao ahapu. Pefimbo ta yandje oimeno Shintama okwa popya ta ti osha fimana ngeenge eefikola tadi kala di na omaludi oimiti edi hadi liwa opo ovanafikola va kale veli honga ile va makela oiimati ya yooloka.

Okwa ti unene tuu ovanafikola va dja komuhoko wovaHimba ovo vamwe a didilika va pumbwa okukala veli honga omaludi oimeno, osho yoo okukala tava li oiimati ya dja komiti odo ngeenge da kulu. Shintama okwa popya ta ti omiti edi ngeenge oda kulu ota di kakwafela yoo vali okukala ta di yandje omudile kovnafikola unene tuu pefimbo lokwenye.

“Eefikola na di kale dakwashipaleka kutya ota di ka twika omaludi oimeno ei nokukaleka po efiloshisho la wana ngaashi okutekela oimeno omeva, okutula po oushosho nosho yoo okukaleka po oimeno ili meameno loimuna,” Shintama ta ti. Okwa popya ta ti ombelewa yaye otai lalakanene okukondjifa ondjala moshikandjahoololo tashi pitile mounamapya.

“Ngeenge omiti doimeno oda kulu eefikola ota di ka landifa oiimati, nokukala ta di topolele ounona vofikola opo va kale tava li oiimati ngeenge veli keetundi. Oshimaliwa eshi tashi kala tashi di moiimati ngeenge ya landifwa otashi kala tashi i moshikefa shofikola opo shi longife okukwafela ovanafikola veli momhumbwe yoikwafifo yofikola,” Shintama ta ti.

Efiku tuu olo kansela Shintama okwa yandja yoo vali oututa vokukwafela ounona voukadona ngeenge veli meetundi, shaashi okwa didilikwa ounona voukadona hava faula eetundi ngeenge veli komafimbo opaushitwe.

Shintama okwa ti oinima aishe a yandja oya landwa noshimaliwa sha dja modjato yaye mwene, nelalakano lokuyambidida oshiwana.

Okwa denga omufindo ta ti ombelewa yaye otai lalakanene okuyandja okwafo koshiwana shili momhumbwe.

“Natu kaleni a tu longeleni kumwe opo tu kondjife ondjala noluhepo moshikandjohoololo shetu,” Shintama ta ti.

- fhamalwa@nepc.com.na


2021-10-11  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page