New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Va ifana oonakuyambidida moshivilohombolo shavo

Va ifana oonakuyambidida moshivilohombolo shavo

2021-02-23  Staff Reporter

Va ifana oonakuyambidida moshivilohombolo shavo
Top of a Page

Festus Hamalwa

Gideon nameme Pehovelo Hamukwaya exuliloshivike eli ova li va shiva Ovasamaria Ovanamutimanghenda keumbo lavo kOshikunde moshitukulwa shaHangwena, ovo ve va yambidida odula ya dja ko, pefimbo loshivilohombolo shavo.
Olomakaya la dja ko ovalihomboli ava ova toma ongobe yakula keumbo lavo ndele tava ifana ovanhu aveshe ovo kwa li va yambidida efundula lavo.

Ava ova ninga efundula lavo odula ya dja ko muAuguste nova li va mona eyambidido kovanhu vahapu, sha landula omafano omaingido avo oo a ulukile komalungula.
Hamukwaya nomukadi, ovo va li va fikamekwa pamwe novafuko vakwao ovo va ingida pamwe, okwa li tava ulike ve li moluhepo linene, nova li va djala oikutu ya kulupa, no inai nyika ohango. Ava vavali kava li hava longo, nonande ve na ounona vakula, ounona vavo navo kava li hava longo. 

Omafano avo oo e litambulafanwa komalungula okwa li a eta eendjola nokushekwa kuvamwe, ashike okwa li yoo a kwata eemwenyo davahapu ovo veke li unganeka noku ongela oimalimwa ndele tave va ningile efundula la dengambada. Ava ovali va yambididwa noipumbiwa aishe yohango ya kwatela mo oikutu yovafuko, eetenda, oikulya, ikunwa, oikuki nakeshe tuu osho tashi pumbiwa mohango.
Oshiwana oshali yoo sha ongela oshimaliwa opo Pehovelo naGideon veke li udife nawa kohotela konima yohango. Ova li yoo va pewa omaano oikutu. 

Eshi pa pita odula ova tokola opo omulongelo u kufe mukwao kelimba nokulongekidila ovaunganeki voshivilohombolo shavo oitendele, eshi ve va diapaela ohove inene. 

“Otwe mu shiiva opo tu ulike olupandu letu linene pamwe nomuholike wange ou tu mu tomene ongobe yeni yakula, onghee otwa pandula unene kekwafo leni eli mwe tu yambidida nalo omudo wa dja ko,” Hamukwaya ta ti.

Efiku olo okwa li yoo kwa i fanwa omundokotola Queen Elizabeth Namundjebo ou kwali aha dja oitungifo meumbo latate Hamukwaya opo ova tunge onduda yavo yokunangala ili pashinanena. Namundjebo naye okwali umwe womovaunganeki. 
Okwa li yoo kwe ya ovashinda, ovakwapata namwene womukunda Oshikunde. 


2021-02-23  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page