New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va kanifa eemwenyo mexuliloshivike

Va kanifa eemwenyo mexuliloshivike

2021-03-02  Staff Reporter

Va kanifa eemwenyo mexuliloshivike

Festus Hamalwa

 

Ounona ve li vavali ova xulifa moshiponga shotuwa, omanga vamwe ve li omulongo ova lemana eshi osheendifo shavo she lidenga mumwe notuwa ikwao Olomakaya konguloshi. Ounona ava vati okwa li tava di koSwakopmund va yuka koHenties Bay moshitukulwa Erongo oko kwa li va ka dana okatanga kokeemhadi. Opolifi oya koleka oshiningwanima eshi.

Oonakuxulifila moshiponga shotuwa ovamati aveshe umwe oye Fillemon Armas ena eedula 17, namukwao oGiven Geigob ena omido 15. Ava va mona oiponga ve li omulongo ova twalwa koshipangelo shepangelo shaSwakopmund opo va ka mone epango lopaunamiti. Omalutu oonakufya okwa twalwa kokila yoshipangelo koSwakopmund. Ovakwapata vavo ova shiivifilwa, nomakonakono opolifi otaatwikile. MOhangwena, omulumenhu weedula 32, Thomas Peingevali Shuudifonya okwa fya mexuliloshivike eshi a tuwa nomukonda. Oshiningwanima eshi osha ningilwa kolukanda ledina Opaasha li li mEenhana moshitukulwa shaHangwena. 

Inspector Kaume Itumba okwa hokolola kutya Shuudifonya okwa li ta kendabala opo a amene omukainhu umwe eshi kwa li ta dengwa komulumenhu weedula 22 ou paife ta tamanekwa kutya oye emu dipaa.

Omutamekwa okw ali ta denge kehewa kohonda yaye, naShuudifonya oo a li ta piti po okwe ke ya ngeno opo a kendambale a shive aamene omukainhu ou kwa li ta dengwa. Omufekelwa okwa piluka nokutwa Shuudifonya nomukonda nokuxulifila ponhele tuu opo.  Nakulonga oushada okwa kwatwa po efiku tuu olo nokwa telelika a ka holoke momhangu mEenhana oshivifike eshi. Ovakwapata vanakufya ova shiivifilwa efyo laye nomakonakono opolifi otaa twikile.

MOmusati Omulumenhu weedula 28 Petrus Andreas Kashinghola okwe likufa omwenyo mexuliloshivike efimbo lokonguloshi monduda yaye yokunangala meumbo lavo momukunda Oshikushomunkete moshikutulwa shaShikuku.  Omulumenhu ou ina fiya po nande omukanda washa. Ovakwapata vaye ova shiivifilwa onghuundana yefyo laye nomakonakono opolifi otaa twikile.

Okaana kokakadona ke na odula imwe neemwedi nhano Fransina Iita oka fya eshi ka wila mevela lomeva meumbo lavo mexuliloshivike komukunda Omaamba moshitukulwa Omusati. Opolifi moshitukulwa shaMusati oya koleka efya lokaana aka.  


2021-03-02  Staff Reporter

Share on social media