New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ye li 116 ya tulululwa molwefundja mOhangwena

Ye li 116 ya tulululwa molwefundja mOhangwena

2023-01-31  Staff Reporter

Ye li 116 ya tulululwa molwefundja mOhangwena

Hilma Nakanduungile 

OS H I K A N G O - Aantu ye li 116 oya tulululwa pakathimbo moshitopolwa shaHangwena, konima sho oshitopolwa sha dhengwa kefundja ndyoka lya ziilile moAngola. 

S i g o o p o m p a k a , iitopolwahogololo yi li ine oya dhengwa kefundja. Iitopolwa mbyoka oya kwatela mo Ongenga, Engela, Oshikango nOhangwena. 

Oshikondo shokuungaunga niinima yopaulumompumbwe mOhangwena melongelokumwe niikondo ya yoolokathana oya ningi omalongekidho okutululula aakwashigwana mboka ya gumwa unene kefundja pakathimbo, manga onkalo yomeya tayi hwepopala. 

Sigo opo mpano, aantu ye li 93 oya tulululwa moshitopolwahogololo shaShikango, ye li 56 yomuyo oya tulululwa momukunda Onamhinda, ye li 37 oya tulululwa konima yoPuma Service mOshikango omanga ye li 41 ya tulululwa momukunda Onamukalo. 

Nonando elelo lyoshitopolwa lya ningi oonkambadhala okutululula aakwashigwana mboka ya gumwa kefundja, okwa ndhindhilikwa yamwe taya tindi okutulululwa nonando omalukalwa gawo oge li kohi yomeya. 

Omukalimo gwomOnamhinda m o s h i t o p o l w a h o g o l o l o shaShikango, Tresia Petrus (50) ngoka a tulululwa ota ti, kasha li oshipu okuninga etokolo a tulululwe, ashike onkalo oye mu thiminike, molwashoka egumbo lye oli li kohi yomeya. 

Petrus ta gwedha ko ta ti okwa tembuka ashike nagamwe po gomomaliko ge, nashiika oshe mu etela eikwatopomutima kutya otashi vulika sho ta ka shuna kegumbo a adhe iinima ye ya yakwa po, nenge ya yonagulwa. 

“Efundja olye tu dhenga noonkondo. Otwa adhikile twa longa, ihe ngashingeyi omapya getu oge li kohi yomeya. Kakele komapya, konyala iinima yetu oyindji oya yonagulwa kefundja. Ihe nando oongaaka otandi pandula Kalunga, oshoka inamu kanithila omuntu omwenyo. 

Katu na nkene. Okuhupitha omwenyo oshihwepo, oshoka omaliko ohaga kongwa,” Petrus ta ti ngaaka. 

Petrus ta tsikile nokupandula epangelo komalongekidho okuyatululula nosho wo komakwatho ga yoolokathana ngoka ya pewa, konima sho ya tulululwa. 

“Otwa pandula epangelo lyetu sho lya tondoka onkugo yetu. Otwa pewa omakwatho ngaashi: iikulya, omatalashe, omakumbatha, oonete dhoomwe nayilwe,” Petrus ta ti ngaaka. 

Omunamimvo 43, Kornelia Nghinyengwasha gwomomukundaOnamhinda ota hokololola kutya hasho oshikando shotango taya tulululwa molwa efundja. Nghinyengwasha ta gwedha ko kutya naye oku na uumbada sho ta ka shuna kegumbo a adhe iinima ye ya yonagulwa po, nenge ya yakwa po. 

Omupopiliko gwelelelo lyoshitopolwa shaHangwena, Panduleni Nepembe ota ti, elelo lyoshitopolwa okupitila moshikondo shokuungaunga niinima yopaulumompumbwe mOhangwena pamwe niikondo yilwe olyi ilongekidha okukwathela oshigwana shoka sha dhengwa kefundja. 

“Ope na omahala ga tothwa mo miitopolwahogololo ayihe ya gumwa kefundja opo ku tulululwe aantu miitopolwa yawo, uuna ya ulike kutya oya hala okutulululwa. Enenedhiladhilo lyetu okuhupitha oomwenyo nokukaleka onkalo yoshigwana yi li nawa, yaa hulile mefundja. Oshigwana nashi tsikile nokutupa uuyelele waamboka taya pumbwa okutulululwa, okupitila moombelewa dhookamnsela nosho wo ooyene yomikunda,” Nepembe ta ti ngaaka. Nepembe ta indile oshigwana shi kale shi ilongekidha okutulululwa, sho shaa ye komahala gomatululilo oonyala dhowala, neinekelo kutya otashi ka pewa kehe shimwe. 

Ta tsikile ko nokulondodha oshigwana shi iyageke okutaaguluka omeya omaleeleka, okugalongitha inaaga dhindwa nokugadhana. 

Oosikola dhi li 18 mOhangwena odha gumwa noonkondo kefundja, heyali dhomudho odha pata, omanga dhilwe odhu undulile komeho oowili dhokutameka. 

O s h i k o n d o s h e l o n g o moshitoplwa osha ninga wo omalongekidho opo aalongi naalongwa mboka yoosikola dha pata ya futile po ootundi ndhoka, konima onkalo ngele ya hwepopala. 

* H i l m a N a k a n d u u n g i l e omunambelewa gwomauyelele ukuministeli womauyelele nomakwatathano gopaungomba (MICT). 


2023-01-31  Staff Reporter

Share on social media